REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4682
Tytuł: "Moje wspomnienia" księcia Włodzimierza Mieszczerskiego. Poetyka - Portret elity rosyjskiej - Wizja kultury polskiej
Inne tytuły: Prince Vladimir Meschersky's 'Memoirs' - the Poetics, the Portrait of the Russian Elite, the Vision of Polish Culture
Autorzy: Kołodziejczak, Aleksandra
Promotor(rzy): Ławski, Jarosław
Słowa kluczowe: Włodzimierz Mieszczerski
wspomnienia
konserwatyzm
powstanie styczniowe
Imperium Rosyjskie
Prince Meschersky
memories
coservatism
January Uprising
Russian Empire
Data wydania: 11-paź-2016
Data dodania: 8-lis-2016
Abstrakt: Książę Włodzimierz Mieszczerski jest jedną z najbardziej znanych postaci rosyjskiego życia drugiej połowy XIX wieku. "Moje wspomnienia" do tej pory nie były przedmiotem badań naukowych. W pierwszym rozdziale przeanalizowano strukturę tekstu i jego kompozycję narracyjną. Wyodrębnione zostały cechy specyficzne dla gatunku wspomnieniowego. W rozdziale drugim poprzez zbadanie autoprezentacji pamiętnikarza przybliżona została jego sylwetka, scharakteryzowane zostało czasopismo "Grażdanin". W utworze autor rozpatruje zachodzące w Rosji zmiany z pozycji konserwatysty. Dla niego idealną formą władzy okazuje sie nieograniczone samodzierżawie, którego fundamentem powinna być szlachta. Dziadek księcia , Mikołaj Karamzin, był jego ideologicznym autorytetem. Znaczącym elementem strukturalnym "Moich wspomnień" są portrety literackie: Aleksego Apuchtina, Michała Katkowa, Aleksego Tołstoja, Piotra Wiaziemskiego, Fiodora Tiutczewa, Fiodora Dostojewskiego, Iwana Turgieniewa i Iwana Aksakowa. Aleksander III jest jednym z głównych bohaterów utworu. W rozdziale trzecim został pokazany stosunek księcia do mentalności Polaków, do państwa polskiego oraz do ziem zachodnich ówczesnego Imperium Rosyjskiego.
Prince Vladimir Meschersky is one of the most renowned characters of Russian life of the second half of the 19th century. His "Memoirs" are a subject of academic research for the first time. Chapter 1 of this study analyses the text's structure and its narrative composition, identifying the features specific for the memoir genre. The second chapter takes a close look at the memoirist's figure. His own magazine, "Grazhdanin" was analysed. Throughout his "Memoirs" he examines and analyses the changes taking place in Russia from a conservative's footing. To him, unlimited autocracy seemed the ultimate form of government, and the nobility its foundation. His grandfather, Nikolay Karamzin, was his ultimate authority in terms of ideology. Literary portrayls constitute an important structural element of his "Memoirs". The writers depicted include Alkesey Apukhtin, Michael Katkov, Aleksy Tolstoy, Pyotr Vyazemski, Fyodor Dostoyevski, Ivan Turgenev, and Ivan Aksakov. One of the mainprotagonists of "Memoirs" is Alexander III. Chapter 3, examines closely the Prince's attitude to Polish mentality, the Polish state, and the western territories of the Russian Empire.
Afiliacja: Wydział Filologiczny
URI: http://hdl.handle.net/11320/4682
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
PracaDoktorskaAK.pdf2,04 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.