REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4508
Tytuł: Profesjonalizm, nowe narzędzia komunikacji i informacji w poszukiwaniu użytkowników bibliotek – czy to na pewno działa? Analiza funkcjonowania Biblioteki UPJPII w Krakowie
Inne tytuły: Professionalism and the new communication and information tools in searching for the library users – does it work? Analysis of the Library of the UPJPII in Cracow functioning
Autorzy: Gurdak, Danuta
Słowa kluczowe: biblioteki akademickie
profesjonalizm
informacja
użytkownik biblioteki
badanie satysfakcji
Biblioteka UPJPII
academic libraries
professionalism
information
libraries user
satisfaction research
Library of the UPJPII
Data wydania: 2015
Data dodania: 13-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 169-182
Abstrakt: Celem niniejszego referatu jest poszukiwanie przyczyn występującej tendencji zmniejszania się liczby użytkowników odwiedzających biblioteki akademickie, jak również ocena efektywności działań mających na celu zmianę tego stanu rzeczy. Biblioteki ulegają przeobrażeniom, oferują profesjonalne usługi informacyjne, wykorzystują nowe narzędzia komunikacji, aktualizują swą ofertę dydaktyczną, wychodzą naprzeciw rzeczywistym i potencjalnym oczekiwaniom odbiorców, licząc na ich obecność zarówno w fizycznej przestrzeni biblioteki, jak i wirtualnej. Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie również ewoluuje i podejmuje nowe wyzwania. Autorka przytacza dane statystyczne oraz wyniki badań przeprowadzonych wśród użytkowników Biblioteki UPJPII, wskazuje kilka mocnych i słabych stron funkcjonowania Biblioteki, formułuje wnioski, które mogą być pomocne w budowaniu strategii rozwoju Biblioteki.
This article aims to search for reasons of downward trends of users presence in the academic libraries, as well as to evaluate efforts of counteracting that state of affairs. Libraries have been transformed. They offer professional information technologies and explore new tools of communication. We believe they update teaching methods and try to meat real and potential users' expectations. Finally, librarians count on the presence of users in actual and virtual reality. The Library of the Pontifical University of John Paul II in Cracow also involves and takes up new challenges. The author quotes statistical data as well as scientific research conducted among the UPJPII Library users. She also indicates some strengths and weaknesses of the library’s functioning. This work analyses how this can be useful in identifying the library’s strategy options.
Afiliacja: Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
E-mail: danuta.gurdak@upjp2.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4508
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12_Gurdak.pdf249,92 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.