REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4499
Tytuł: Biblioteki i ich użytkownicy – od elitarności do powszechności?
Inne tytuły: Libraries and their users – from elitism to universality?
Autorzy: Sadowska, Jadwiga
Zimnoch, Katarzyna
Słowa kluczowe: użytkownicy bibliotek – historia
czytelnictwo – historia
library users – history
reading – history
Data wydania: 2015
Data dodania: 12-wrz-2016
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, praca zbiorowa pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2015, s. 17-36
Abstrakt: Powstawanie bibliotek było wyrazem zapotrzebowania poszczególnych grup społecznych na dostęp do oświaty i kultury. Już w czasach starożytnych przedstawiciele władzy i wyższych warstw społecznych widzieli potrzebę gromadzenia i przechowywania materiałów, które służyłyby współczesnym i potomnym. W średniowieczu i odrodzeniu, największe księgozbiory powstawały przy klasztorach i uniwersytetach, gdzie skupiało się środowisko uczonych tamtych czasów. Była to elitarna grupa beneficjentów słowa pisanego. Wiek XVIII był epoką przełomową, wówczas oprócz bibliotek prywatnych, kościelnych i uniwersyteckich zaczęły na szerszą skalę powstawać biblioteki publiczne, z założenia dostępne dla wszystkich. W XIX i XX wieku idea powszechnego dostępu do bibliotek jako instytucji kultury i oświaty rozwijała się. Od końca XX wieku dostrzegalne są zmiany stosunku do społecznej roli bibliotek. Przedmiotem artykułu jest przegląd historyczny uwarunkowań rozwoju bibliotek oraz analiza czynników wpływających na współczesną sytuację bibliotek i czytelnictwa.
The formation of libraries was an expression of different social groups' demand for access to education and culture. Even in ancient times, the authorities’ representatives and the higher social class realised the need for collecting and storing materials that would serve the contemporary and future generations. In the Middle Ages and the Renaissance, the largest collections of books and manuscripts were established at monasteries and universities, where the scholar environment of the time gathered. It was an elite group of beneficiaries of the written word. The eighteenth century was the breakthrough era. At the time, in addition to the church and universities-owned private libraries, public libraries began to emerge on a large scale. They were, by definition, accessible to everyone. In the nineteenth and twentieth century, the idea of universal access to the libraries as cultural and educational institutions evolved. Since the end of the twentieth century we have been able to observe changes in the social role of libraries. The object of the article is to review the historical conditions of the development of libraries and the factors contributing to the contemporary situation of libraries and reading.
Afiliacja: dr hab. Jadwiga Sadowska, prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku
dr Katarzyna Zimnoch - Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Jadwiga Sadowska: jadwigasadowska@o2.pl
Katarzyna Zimnoch: k.zimnoch@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/4499
ISBN: 978-83-7431-484-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu", 14-16 września 2015

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
03_Sadowska_Zimnoch.pdf390,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.