REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4113
Tytuł: Charakter prawny zarządu w spółce akcyjnej
Inne tytuły: The legal character of the Management Board of a Joint-Stock Company
Autorzy: Tanajewska, Renata
Promotor(rzy): Malarewicz-Jakubów, Agnieszka
promotor pomocniczy Doliwa-Klepacka, Anna
Słowa kluczowe: zarząd
spółka akcyjna
członkowie zarządu
struktura zarządzania
management board
joint-stock company
management board members
the management structure
Data wydania: 28-kwi-2016
Data dodania: 20-maj-2016
Abstrakt: Podstawą wyboru tematu rozprawy doktorskiej, dotyczącej pozycji prawnej zarządu spółki akcyjnej w świetle prawa polskiego, jest obecna w judykaturze i literaturze z zakresu omawianego zagadnienia rozbieżność w rozumieniu pojęcia kompetencji zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji. Tezą rozprawy doktorskiej jest założenie, że zadania zarządu spółki akcyjnej w zależności od celu działania spółki, jak również uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych, czy prawnych, ulegają ciągłym zmianom, w konsekwencji nie występuje możliwość ustalenia stałych obowiązków zarządu. Wszelkie czynności prawne, zmierzające do konkretyzacji zakresu działalności zarządu spółki akcyjnej powodują ograniczenie normy kompetencyjnej zawartej w treści art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Praktyka prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę akcyjną, ukazuje stosowanie regulaminów celem uporządkowania i usystematyzowania zadań zarządu lub jego członków. Należy podkreślić, że taki zabieg nie wywołuje skutków prawnych w stosunku do osób trzecich. Przy opracowywaniu dysertacji wykorzystane zostały następujące metody badawcze: metoda dogmatyczna, analiza orzecznictwa, metoda analityczna, metoda statystyczna oraz metoda porównawcza.
The dissertation topic, which subject is concentrated in the legal position of the Management Board of joint-stock company in Polish law, was chosen to present the discrepancy between the jurisprudence and literature on the issue in question about the meaning of the concept of the competence of the Management Board to manage the affairs of the company and its representation. The thesis of the dissertation is the assumption that the tasks of the Management Board of joint-stock company according to the company's operations, as well as economic conditions, economic and legal, are constantly changing. As a consequence there is no possibility to establish permanent duties of the Management Board. Any legal action, aiming to give tangible scope of activities of the Management Board of joint-stock company, limits the competence standards contained in the text of provision 368 § 1 of the Law of 15th September 2000 - Commercial Companies Code. The practice of doing business by the joint-stock company legal form shows that, one uses the regulations to organize and systematize the tasks the Management Board or its members. It should be stressed that such treatment does not produce legal effects in relation to third parties. In developing the thesis used the following test methods: dogmatic method, consider the cases, analytical method, statistical method and the comparative method.
Afiliacja: Wydział Prawa.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4113
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tanajewska_Renata_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
2,71 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.