REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/4111
Tytuł: Status prawny akcjonariuszy mniejszościowych w publicznej spółce akcyjnej
Inne tytuły: The legal status of minority shareholders in public joint-stock company
Autorzy: Klibisz, Katarzyna
Promotor(rzy): Mróz, Teresa
promotor pomocniczy Skrodzka, Marta Janina
Słowa kluczowe: dominujący akcjonariusz mniejszościowy
akcjonariusze mniejszościowi
prawa mniejszości
hibernacja akcji
wyłączenie od prawa poboru
dominant minority shareholder
minority shareholders
minority rights
shares hibernation
exclusion of the subscription rights
Data wydania: 28-kwi-2016
Data dodania: 20-maj-2016
Abstrakt: Przedmiotem dysertacji uczynione zostały uprawnienia płynące z akcji lub przyznane indywidualnie, które w wyniku przeprowadzonej analizy, albo naruszają pozycję prawną drobnych lub dominujących akcjonariuszy mniejszościowych, albo są dla nich neutralne. Rozwiązania normatywne wskazują, że ustawodawca wprowadza liczne ograniczenia, które powodują, że w określonych sytuacjach funkcjonowanie instytucji, która z założenia ma zabezpieczać interes mniejszości, jest wręcz uzależnione od woli większości kapitałowej. Potwierdza to założenie, że uprawnienia mniejszości są naruszane, co w konsekwencji może prowadzić do wypaczenia pozycji prawnej akcjonariusza mniejszościowego. Zabezpieczenie interesu akcjonariuszy mniejszościowych jest istotne również z perspektywy interesu samej spółki akcyjnej, gdyż akcjonariusze mniejszościowi mogą tworzyć pewien rodzaj przeciwwagi przed podporządkowaniem jej interesom reprezentowanym przez większość. Podstawowym środkiem ochrony interesów majątkowych takich akcjonariuszy staje się uprawnienie do zaskarżania uchwał. W wyniku przeprowadzonych rozważań, w których gro zagadnień poprzedzone było badaniami prawnoporównawczymi, zostały ukształtowane postulaty de lege ferenda mające na celu zagwarantowanie lepszej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych na etapie przedsądowym, poprzez zapewnienie możliwości realizacji ich uprawnień.
This doctoral dissertation examines rights flowing from shares or granted individually, that in the result of the analysis, either violate the legal position of small or dominating minority shareholders, or are neutral to them. Normative solutions indicate that the legislator imposes numerous restraints, which instead of securing the interest of minorities cause the functioning of the institution in certain situations to be dependent on the will of the majority holding the share capital. This confirms the assumption, that the rights of minority shareholders are violated which in consequence may lead to the distortion of the legal position of the minority shareholders. Protection of the minority shareholders interest is significant also from the perspective of the joint-stock company interest, because minority shareholders may create a certain counter-balance to prevent subordinating joint-stock company interests to the majority. The fundamental mean for the protection of these shareholders proprietary interests, becomes the right to challenge the resolutions. As a result of the performed assumption, in which lots of issues was considered from comparative perspective, have been formed de lege ferenda postulates, which aims are to provide enhanced protection of the minority shareholders at the pre-court stage, through provision for possibility of realization their rights.
Afiliacja: Wydział Prawa.
URI: http://hdl.handle.net/11320/4111
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Klibisz_Katarzyna_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
1,15 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.