REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3896
Tytuł: Laser-induced spin dynamics in multisublattice ferrimagnetic dielectrics
Inne tytuły: Indukowana światłem dynamika spinów w wielopodsieciowych dielektrykach ferrimagnetycznych
Autorzy: Parchenko, Sergii
Promotor(rzy): Stupakiewicz, Andrzej
Słowa kluczowe: femtomagnetyzm
magnetooptyka
oddziaływanie wymiany
fale spinowe
femtomagnetism
magneto-optics
exchange interaction
spin waves
Data wydania: 25-sty-2016
Data dodania: 25-lut-2016
Abstrakt: Głównym celem przedstawionej rozprawy jest zrozumienie procesów zachodzących po wzbudzeniu ultrakrótkim impulsem światła spolaryzowanego w wielopodsieciowych dielektrykach magnetycznych w skali pikosekundowej. W rozdziale 1 umieszczono wstęp dotyczący badań w zakresie femtomagnetyzmu. Rozdział 2 zawiera opis eksperymentalnych technik. W rozdziale 3 umieszczono krótki przegląd wybranych właściwości warstw granatów. W rozdziale tym także opisano próbki granatów stanowiących przedmiot badań oraz zostały przedstawione wyniki badań temperaturowych magnetyzacji nasycenia. Rozdział 4 prezentuje wyniki badań statyki procesów magnesowania, anizotropii magnetycznej oraz magnetycznych struktur domenowych w szerokim zakresie temperaturowym. W rozdziale 5 zaprezentowano nowe możliwości wzbudzenia ultraszybkiej koherentnej dynamiki spinów przy wykorzystaniu odwrotnego efektu Faradaya. W wyniku badań zaobserwowano lokalne wzbudzenie i generacja objętościowych magnetostatycznych fal spinowych w zakresie częstotliwości GHz-ów. W drugiej części tego rozdziału zaprezentowano wyniki badań temperaturowych nietermicznego wzbudzenia kolektywnego zjawiska rezonansu między podsiecią ziem rzadkich oraz żelaza w bardzo szerokim zakresie częstotliwości od 40 GHz do 1.5 THz przy indukowaniu pojedynczym impulsem światła.
The goal of this thesis is to understand processes which take place after ultrashort polarized laser pulse irradiation on multisublattices magnetic dielectric on picosecond time scales. In Chapter 1, an introduction to the subject of study. Chapter 2, dedicted to experimental techniques. Chapter 3, contains short overview about properties of similar materials. In this Chapter we present the parameters of investigated samples and the experimental results of spontaneous magnetization at wide temperature range. Chapter 4 rperesents our result on static experiments. In Chapter 5, we demonstrate possibility of excitation of ultrafast magnetization precession via the inverse Faraday effect. We observed the local excitation of the volume magnetostatic spin wave within GHz frequency range. Second part of this chapter related to the temperature study of spin precession at different time scales. Strong influence of magnetic rare-earth ions on frequency of magnetization precession was observed. In conclusion, we demonstrated non-thermal all-optical excitation of the collective exchange resonance between rare-earth and iron sublattices in wide frequency range from 40 GHz to 1.5 THz via a single femtosecond laser pulse.
Afiliacja: Wydział Fizyki.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3896
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFiz)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parchenko_Sergii_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
15,83 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)