REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3869
Tytuł: «На все взгляни, осмысли все». Мотивы и образы поэзии Матымгулы Пырагы
Inne tytuły: “Have a look at everything, comprehend everything”. Motives and images of Magtymguly Pyragy’s poetry
„Na wszystko spójrz, pojmij wszystko...”. Motywy i obrazy poezji Magtymguliego Pyragiego
Autorzy: Васькив, Николай
Słowa kluczowe: motyw
obraz
tradycje
nowatorstwo
sufizm
Magtymguly Pyragy
motive
image
traditions
innovation
sufism
Data wydania: 2015
Data dodania: 22-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 281-302.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: W artykule analizowane są podstawowe motywy i obrazy liryki turkmeńskiego poety XVIII w. Magtymguliego Pyragiego. Turkmeni uważają go za swojego najważniejszego wieszcza i przywódcę narodowego, który w krwawych czasach wewnętrznych zagrożeń wzywał poszczególne plemiona turkmeńskie do jednoczenia się, wychwalał historię, przyrodę, kulturę i mentalność swojego narodu. Autor artykułu zwraca uwagę na wpływ sufizmu na twórczość Magtymguliego Pyragiego, prymarną rolę motywów miłosnych oraz na syntezę warstwy przedstawieniowej i abstrakcyjno-symbolicznej, jaką obserwujemy u turkmeńskiego poety. Szczególne miejsce w analizach zajmuje problematyka arabsko-perskich i turkijskich tradycji w liryce Pyragiego, a także zagadnienie jej nowatorstwa.
In this paper the main motives and images in the lyrics of the great 18th century Turkmen poet Magtymguly Pyragy are analyzed. The Turkmens consider him to be their most famous poet, national leader because he, in bloody times of civil wars and outside threats, called separated tribes to unity, and sung of the history, nature, culture and mentality of native people. The impact of Sufism on Magtymguly’s creative works, the leading role of love motives, the synthesis of concrete-sensual and abstract-symbolic categories in his works are analyzed. Special attention is paid to clarification of Arab-Persian and Turk traditions in Pyragy’s lyrics and to his innovation.
Afiliacja: Mykola VAS’KIV (Николай Степанович ВАСЬКИВ) - Chair of Ukrainian Literature, Comparative Studies and Social Communication, Humanitarian Institute, Borys Grinchenko Kyiv University (Kiev, Ukraine)
Nota biograficzna: VAS’KIV Mykola (ВАСЬКИВ Николай Степанович) Profesor, Katedra Literatury Ukraińskiej, Komparatystyki i Komunikacji Społecznej, Instytut Humanistyczny, Kijowski Uniwersytet im. Borysa Hrinczenki (Kijów, Ukraina) ● Professor in humanities, Chair of Ukrainian Literature, Comparative Studies and Social Communication, Humanitarian Institute, Borys Grinchenko Kyiv University (Kiev, Ukraine) ● Доктор филологических наук, профессор кафедры украинской литературы, компаративистики и социальных коммуникаций, Гуманитарный институт, Киевский университет им. Бориса Гринченко (г. Киев, Украина)
E-mail: myvaskiv@ukr.net
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3869
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
16 vaskiv_mykola.pdf552,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.