REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3863
Tytuł: Wpływy tatarskie w modzie polskiej od XVI do XIX wieku
Inne tytuły: Tatar influence on Polish fashion of the 16th to 19th century
Татарские элементы в польской моде XVI–XIX века
Autorzy: Cudowska, Anna
Słowa kluczowe: Tatarzy
kultura materialna
ubiór
polscy Sarmaci
moda
Tatars
material culture
dress
Polish Sarmatians
fashion
татары
материальная культура
одежда
польские сарматы
мода
Data wydania: 2015
Data dodania: 22-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 245-253.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: Artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi problem inspiracji tatarszczyzną, a także kulturą wschodnią w ogóle, w ubiorze szlachty polskiej, od szesnastego do dziewiętnastego wieku. Na początku krótko przedstawiam związki Tatarów z państwem polskim. W kolejnej części artykułu pojawia się opis tradycyjnego stroju tatarskiego i jego porównanie ze strojem sarmackim. W pierwszej kolejności skupiam się na ubiorze męskim, następnie przechodzę do elementów stroju damskiego. Przy pomocy ikonografii staram się wykazać podstawowe podobieństwa w ubiorach Tatarów i szlachty polskiej. W zakończeniu swojego wywodu kładę też nacisk na to jak ważne i potrzebne mogą się okazać badania nad historią ubioru, jako ważnego elementu dziedzictwa kultury materialnej.
The objective of this article is to outline the problem of Tatar and other Eastern inspirations on the attire of Polish magnates of the sixteenth to nineteenth century. The article starts with a short presentation of Tatar history in the context of Poland. The next part is entirely dedicated to the description of traditional Tatar clothing and its comparison with the attire of Polish Sarmatians. At first, male attire is discussed, then the elements of female attire come into the spotlight. With the help of iconography the basic similarities between Tatar and Sarmatian fashions are depicted. The end of the article also stresses the importance of studying history of fashion and attire, as these are the important elements of our material culture.
Целью статьи является стремление ее автора описать влияние татарской культуры, в частности, и восточной культуры, в целом, на одежду польской шляхты XVI–XIX вв. В начале работы коротко представлены связи татар с польским государством. В следующей части статьи традиционная татарская одежда сравнивается с сарматской одеждой. Сначала автор сосредотачивается на мужской одежде, а затем переходит к элементам женской одежды и пытается при помощи иконографии найти сходства в одежде татар и польской шляхты. В заключении делается вывод о том, насколько важны и необходимы исследования истории одежды как элемента материальной культуры.
Afiliacja: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: CUDOWSKA Anna Studentka filologii polskiej, Uniwersytet w Białymstoku ● Student of Polish Philology, University of Białystok (Białystok, Poland) ● Студентка Университета в Белостоке – специальность «польский язык и литература» (г. Белосток, Польша)
E-mail: annafarin76@yahoo.com
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3863
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
14 cudowska_anna.pdf720,52 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.