REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3861
Tytuł: Татарская литература периода Казанского ханства: исследования и исследователи
Inne tytuły: The Tatar literature of the Kazan Khanate: research and researchers
Literatura tatarska Chanatu Kazańskiego: badania i badacze
Autorzy: Бадертдинова, Ляйсан
Słowa kluczowe: Tatar literature
literature history
Tatar literature of the Kazan Khanate
personalia
literatura tatarska
historia literatury
Chanat Kazański
personalia
Data wydania: 2015
Data dodania: 22-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 217-225.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: The article presents a brief overview of the state of knowledge of the Tatar literature of the Kazan Khanate, presenting the works of major scientists who work in this field. At the present stage of research on the history of ancient and medieval Tatar literature, more than forty theses were written, about ten of which cover the history and literature of the Kazan Khanate. Today, interest in Kazan Khanate literature is on the increase. Also, it should be noted that research in this area is best carried out in parallel with the study of literature and culture of other Turk-Tatar khanate and Tatar literature on the outside.
Artykuł stanowi krótki przegląd stanu badań nad literaturą tatarską okresu Chanatu Kazańskiego – prezentację najważniejszych prac autorstwa specjalistów w dziedzinie filologii tatarskiej. Z zakresu historii literatury Tatarów najstarszego okresu i wieków średnich napisano jak dotąd ponad czterdzieści dysertacji, z czego dziesięć dotyczyło historii literatury Chanatu Kazańskiego. Obecnie zainteresowanie literaturą tego okresu wzrasta. Ważne jest, aby badania prowadzone w tym kierunku były prowadzone w tym kierunku rozwijały się paralelnie z badaniami literatury i kultury w innych państwach, w których osiedli wychodźcy z Chanatu Kazańskiego.
Afiliacja: Lyaysan BADERTDINOVA (Ляйсан Шаукатовна БАДЕРТДИНОВА) - Department of Literary Criticism, Ibragimov Institute of Language, Literature and Art, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan (Kazan, Russian Federation)
Nota biograficzna: BADERTDINOVA Lyaysan (БАДЕРТДИНОВА Ляйсан Шаукатовна) Doktor w dziedzinie filologii, starszy specjalista ds. naukowych w Insty-tucie Języka, Literatury i Sztuki im. G. Ibragimowa, Akademia Nauk Re-publiki Tatarstan (Kazań, Federacja Rosyjska) ● Ph.D. in literary studies (Kandidat nauk), Senior Fellow, Department of Literary Criticism, Ibra-gimov Institute of Language, Literature and Art, Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan (Kazan, Russian Federation) ● Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела литературоведения, Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, Академия Наук Республики Татарстан (г. Казань, Российская Федерация)
E-mail: nisanbedri@mail.ru
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3861
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
12 badertdinova_lyaysan.pdf448,59 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.