REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3858
Tytuł: Поэзия и журналистика Селима Хазбиевича
Inne tytuły: Selim Chazbijewicz’s poetry and journalism
Poezja i dziennikarstwo Selima Chazbijewicza
Autorzy: Червонная, Светлана
Słowa kluczowe: Tatar culture in Poland
poetry
journalism
Tatarska kultura w Polsce
poezja
dziennikarstwo
татарская культура в Польше
поэзия
журналистика
Data wydania: 2015
Data dodania: 19-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 143-163.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: Poetic writings by Selim Chazbijewicz are inseparable from his public, journalistic and scientific activity that focuses on research of the Polish Tatars’ history and culture, on the conservation of their ethnic and religious (Muslim) identity. Numerous motives in Chazbijewicz’s poetry are gleaned from the Islamic and Turk-Tatar mythology’s treasure-house. The mysticism of Islam – Sufism dogma, re-interpreted by the poet in the context of globalization of today, furnishes a deep emotional richness on his works. With a perfect command of Polish, in this language Chazbijewicz creates original Tatar poetry in terms of subject-matter and inimitable in its intonations, which at the same time constitutes a part of the modern Polish literature and a part of the World Tatar culture.
Twórczość poetycka Selima Chazbijewicza stanowi nierozdzielną część jego działalności społecznej, dziennikarskiej i naukowej, nakierowanej na badanie historii i kultury polskich Tatarów, na zachowanie ich etnicznej i religijnej (muzułmańskiej) tożsamości. Wiele motywów z wierszy poety zostało zaczerpniętych z islamskiej i turkijsko-tatarskiej mitologii. Islamska mistyka (sufizm), ujmowana przez poetę w kontekście cywilizacji współczesnej, nadaje głeboką emocjonalność jego utworom. Doskonale czując stylistykę języka polskiego, Chazbijewicz tworzy w tym języku oryginalną w aspekcie tematycznym i wyjątkową w swoich intonacjach poezję tatarską, która jednocześnie stanowi część składową i współczesnej literatury polskiej, i ogólnoświatowej kultury Tatarów.
Afiliacja: Swietłana CZERWONNAJA (Светлана Михайловна ЧЕРВОННАЯ) - Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Nota biograficzna: CZERWONNAJA Swietłana (ЧЕРВОННАЯ Светлана Михайловна) Profesor nauk humanistycznych, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ● Full professor in humanities (History and Art Criticism), Department of the Ethnology and Cultural Anthropology, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland ● Доктор искусствоведения, профессор, кафедра этнологии и культурной антропологии, Университет Николая Коперника в Торуни (г. Торунь, Польша).
E-mail: swetlana@umk.pl
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3858
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
08 czerwonnaja_swietlana.pdf759,15 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.