REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3857
Tytuł: Kilka uwag o pisarstwie Stanisława Kryczyńskiego
Inne tytuły: A few comments about Stanislaw Kryczyński's writings
Несколько замечаний по поводу творчества Станислава Кричинского
Autorzy: Tyszkiewicz, Jan
Słowa kluczowe: biografia
Tatarzy polsko-litewscy
„Rocznik Tatarski”
orientalistyka polska
Biography
Polish-Lithuanian Tatars
“Tatar Yearbook”
Oriental studies in Poland
биография
польско-литовские татары
«Татарский ежегодник»
польская ориенталистика
Data wydania: 2015
Data dodania: 19-lut-2016
Wydawca: Alter Studio
Źródło: Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.) / Aesthetic Aspects of the Literature of Polish, Belarusian and Lithuanian Tatars (from the 16th to the 21st Century) / Эстетические аспекты литературы польских, белорусских и литовских татар (XVI–XXI вв.), edited by Grzegorz Czerwiński and Artur Konopacki, Białystok 2015, s. 135-141.
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;14
Studia Tatarskie;4
Abstrakt: Artykuł stanowi próbę merytorycznej i ideowej oceny całości dorobku Stanisława Kryczyńskiego z pozycji nauk historycznych. Stanisław Kryczyński (1911–1941) był wywodzącym się z Tatarów polsko-litewskich historykiem i poetą, autorem książki „Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej” (1938). W niniejszym artykule omawiane są związki biografii Kryczyńskiego z jego dzialanością pisarską i naukową, a także wpływ środowiska rodzinnego i uniwersyteckiego na kształtowanie się osobowości twórczej młodego pisarza.
The article is an attempt at a content-oriented and ideological assessment of the entirety of Stanisław Kryczyński's work from the perspective of historical science. Stanislaw Kryczyński (1911–1941) was a historian and a poet with Polish-Lithuanian Tatar roots; he was the author of the book “Lithuanian Tatars: An Attempt at a Historical-Ethnographic Monograph” (1938). In this article, the author discusses connections between Kryczyński's biography and his writing and scientific activities, as well as the influence of his family and university environment on the young writer's creative personality.
В статье предпринимается попытка научной и идейной оценки творческого наследия Станислава Кричинского с позиций истории как науки. Станислав Кричинский (1911–1941) был историком и поэтом татарско-литовского происхождения, автором книги «Литовские татары. Историко-этнографическая монография» (1938). В настоящей работе анализируются связи биографии С. Кричинского с его творчеством и научной деятельностью, а также описывается влияние семьи и университетской среды на формирование творческой личности молодого писателя.
Afiliacja: Katedra Historii Średniowiecznej, Wydział Historyczny, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Nota biograficzna: TYSZKIEWICZ Jan Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, Katedra Historii Średniowiecznej, Wydział Historyczny, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku ● Full professor in humanities, Department of Medieval History, Faculty of History, Pułtusk Academy of Humanities (Pułtusk, Poland) ● Профессор гуманитарных наук, кафедра истории средневековья, Факультет истории, Гуманитарная Академия им. Александра Гейштора в Пултуске (г. Пултуск, Польша).
E-mail: historia@ah.edu.pl
Sponsorzy: Książka została przygotowana w ramach projektu badawczego "Literatura polsko-tatarska po 1918 roku". Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS2/00292.
Wydanie publikacji zrealizowano przy wsparciu finansowym urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/3857
ISBN: 978-83-64081-24-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)", 14-15 listopada 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
07 tyszkiewicz_jan.pdf427,99 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.