REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3160
Tytuł: Buforowanie trójek w magazynach grafów RDF
Inne tytuły: Caching triples in RDF graph stores
Autorzy: Szeremeta, Łukasz
Promotor(rzy): Tomaszuk, Dominik
Słowa kluczowe: Semantyczny Internet
Dane Połączone
RDF
JSON
buforowanie
indeksy
NoSQL
RethinkDB
RTriples
języki zapytań
bazy danych
Semantic Web
Linked Data
caching
indexes
query languages
databases
Data wydania: 4-wrz-2015
Data dodania: 14-wrz-2015
Abstrakt: Internet, używany przez nas na co dzień, nie był tworzony do komfortowej analizy danych, a raczej wymiany dokumentów. Odpowiedzą na ten stan rzeczy, zdaje się być projekt Semantycznego Internetu oraz Danych Połączonych. Dzięki temu podejściu do globalnej pajęczyny, możemy konstruować konkretne zapytania oraz uzyskiwać przydatne informacje bez większego wysiłku. W pracy zostaną omówione zagadnienia związane z Semantycznym Internetem, Danymi Połączonymi, RDF-em będącym językiem opisu modelu danych, różnymi serializacjami RDF oraz koncepcjami buforowania danych w bazach danych. Oprócz tego zostanie zaprezentowany RTriples -- kompletny magazyn grafów RDF zbudowany w oparciu o bazę danych NoSQL, przystosowaną do zastosowań związanych z Semantycznym Internetem i Danymi Połączonymi. Całość została uzupełniona o testy wydajnościowe zaprezentowanego rozwiązania.
Internet used by us every day was not originally created for convenient data analysis, but rather for exchange documents. The answer for this state of affairs seems to be Semantic Web and Linked Data projects. Using this approach to World Wide Web, we can construct certain search queries and obtain useful information without much effort. This work discussed issues related to the Semantic Web, Linked Data, RDF (language describing data model), different RDF serializations and database data caching concepts. In addition, I present RTriples -- complete RDF graph store based on NoSQL database, adapted for use in Semantic Web and Linked Data environments. The whole is supplemented by performance tests of presented solution.
Afiliacja: Wydział Matematyki i Informatyki. Instytut Informatyki
E-mail: l.szeremeta@gmail.com
Opis: Praca licencjacka
URI: http://hdl.handle.net/11320/3160
Typ Dokumentu: Book_bachelor
Występuje w kolekcji(ach):Prace dyplomowe (WMiI)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Buforowanie_trójek_w_magazynach_grafów_RDF_-_Łukasz_Szeremeta_2015.pdf3,34 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.