REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/3134
Tytuł: Fenologia rozrodu i produkcja jaj mew: uwarunkowania i konsekwencje w warunkach środkowej Wisły.
Inne tytuły: Timing of breeding and eggs production in gulls: conditionality and consequences at the middle course of Vistula river.
Autorzy: Różycki, Andrzej Łukasz
Promotor(rzy): Uchmański, Janusz
Słowa kluczowe: mewy
taktyki rozrodcze
reprodukcja
dokarmianie
sukces lęgowy
gulls
breeding tactics
reproduction
supplemental feeding
breeding success
Data wydania: 25-cze-2015
Data dodania: 3-wrz-2015
Abstrakt: W trakcie czteroletnich badań terenowych zebrano materiał wykorzystany do analizy zmienności taktyk reprodukcyjnych populacji mewy siwej Larus canus, zamieszkującej środkowy bieg Wisły. Analizowano zmienność terminu rozrodu, wielkości zniesienia oraz rozmiaru składanych jaj, stwierdzając ich dużą stałość w kolejnych latach badań. Zbadano zmienność rozmiaru jaj na poziomie gniazda, stwierdzając w lęgach trzyjajowych wzorzec opisany schematem A=B>C (litery oznaczają kolejno składane jaja). Z upływem sezonu lęgowego obserwowano tendencję do spadku wielkości zniesienia i niejednoznaczny trend zmian rozmiaru jaj. Rozmiar samicy wpływał na szerokość i objętość jej jaj, przy braku wpływu na ich długość. Nie stwierdzono istotnego wpływu warunków pogodowych i stanów wody na parametry lęgów. W dwóch sezonach przeprowadzono eksperyment z dokarmianiem. Stosowano trzy rodzaje diety: białkową, tłuszczową oraz dietę bogatą w wapń. Stwierdzono brak efektu dokarmiania na rozmiar jaj i wielkość zniesienia. W jednym sezonie zanotowano wyraźne przyspieszenie rozrodu w grupie otrzymującej dietę wapniową. Objętość i masa jaja wpływały na masą pisklęcia oraz jego wymiary strukturalne. By ocenić przyczynę spadku parametrów rozrodu w trakcie sezonu przeprowadzono eksperyment z zamianą jaj w koloniach śmieszki Chroicocephalus ridibundus. Stwierdzono przewagę efektu terminu rozrodu na badane zmienne. Najsilniejszy wpływ tego czynnika był obserwowany na etapach wczesnego wzrostu piskląt oraz sukcesu lęgowego. Tylko nieznacznie uwidaczniał się on na poziomie sukcesu klucia i etapie liniowego wzrostu piskląt.
During four years field studies the material, which was used for analysis of variability in breeding tactics in population of Common Gull Larus canus, living at the middle course of the Vistula river were collected. Variability in breeding time, clutch size and egg size between years were analyzed and any significant differences were found. Variability of size of eggs at the level of nest showed in typical clutch (three eggs) scheme A=B>C (letters means eggs in turn folding). With passage of breeding season trend for decreasing of clutch size were observed but without any distinct trend of egg size. Size of female affected width and volume of her eggs, with luck of influence on their lengths. Any significant influence of weather condition and the level of the water at the breeding parameters weren't found. In two seasons the feeding experiment with three kinds of diet: protein, fat and diet with calcium were done. There weren’t significant influence on egg size and clutch size but in one of two years of experiment the group with calcium rich diet started breeding earlier. There was significant correlation between egg size (mass and volume) and chick size (mass and structural size). In order to evaluate reason of decreasing breeding parameters along season, the cross-fostering experiment with Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus was done. The influence of date of breeding was stronger than quality of parents. It was observed mainly at the level of early growth and breeding success and only slightly at the level of hatching success and linear growth.
Afiliacja: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Opis: liczba stron: 134, liczba tabel: 14 (+ appendix), liczba wykresów: 24, liczba pozycji bibliografii: 426
URI: http://hdl.handle.net/11320/3134
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WBiol)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Andrzej Różycki - doktorat - 2015.pdf1,32 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)