REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2685
Tytuł: Społeczne i kulturowe bariery martwego dawstwa narządów w opinii koordynatorów transplantacyjnych
Inne tytuły: Social and cultural barriers of deceased organ donation in the opinion of transplant coordinators
Autorzy: Chmiel, Sylwia
Promotor(rzy): Żelazny, Walter
Słowa kluczowe: społeczne bariery
social barriers
martwe dawstwo
dead organ donation
śmierć mózgu
brain death
transplantacja
transplantation
Data wydania: 30-paź-2014
Data dodania: 2-kwi-2015
Abstrakt: Przedmiotem rozprawy pt. Społeczne i kulturowe bariery martwego dawstwa narządów w opinii koordynatorów transplantacyjnych jest holistyczny opis rzeczywistości społecznej związanej z transplantologią i wnikliwa analiza barier medycyny transplantacyjnej w Polsce ze szczególną koncentracją na Podkarpaciu. Praca składa się z trzech części. W części pierwszej przeprowadzam analizę redefinicji śmierci, opisuję historię przeszczepiania narządów, akcentuję fakt, iż pozyskanie narządów jest nade wszystko zagadnieniem społecznym. Kolejno opisuję społeczno-kulturowe uwarunkowania medycyny transplantacyjnej w wybranych państwach europejskich, azjatyckich i w Stanach Zjednoczonych. Dokonuję analizy problemu handlu narządami i rozkwitu turystyki transplantacyjnej. Część pierwsza zakończona jest opisem stanowisk wybranych Kościołów, wyznań i mniejszości etnicznych w odniesieniu do śmierci, pobierania narządów ze zmarłego ciała, przeszczepiani a narządów. W drugiej części pracy omawiam prawne, instytucjonalne i ekonomiczne uwarunkowania polskiej medycyny transplantacyjnej. Analizuję postawy społeczeństwa polskiego wobec transplantologii oraz psychospołeczne uwarunkowania martwego dawstwa narządów. Część trzecia pracy to badania własne. Wywiady pogłębione z koordynatorami transplantacyjnymi województwa podkarpackiego umożliwiły wyjaśnienie przyczyn niskiego wykorzystania potencjału dawstwa regionu.
The subject of the thesis entitled “Social and cultural barriers of deceased organ donation in the opinion of transplant coordinators” is a holistic description of social reality associated with transplantation and dissection of transplantation medicine barriers in Poland with a particular focus on Subcarpathia. The thesis consists of three parts. In the first part , I carry out the analysis of the redefinition of death, describe the history of organ transplantation, and emphasize the fact that organs donation, is above all, a social issue. Then, I describe socio-cultural determinants of transplantation medicine in selected European, Asian countries and The United States. I analyze the problem of organ trafficking and transplant tourism boom. Part one finishes with a description of opinions of selected churches, denominations and ethnic minorities, in relation to death, procurement of organs from deceased body and organ transplantation. In the second part, I discuss the legal, institutional and economic conditions of Polish transplantation medicine. I analyze the attitude of Polish society to transplantation and psychosocial determinants of dead organ donation. The third part presents own research work. Individual in-dept interviews with the coordinators of the Subcarpathian Voivodeship, enabled the explanation of the reasons for the low use of the donation potential in the region.
Opis: Wydział Historyczno-Socjologiczny. Instytut Socjologii.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2685
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WHiSM)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.