REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2631
Tytuł: Oddziaływania międzycząsteczkowe z udziałem atomów halogenów w obojętnych i naładowanych układach modelowych
Inne tytuły: Intermolecular interactions in neutral and charge model systems containing halogen atoms
Autorzy: Bankiewicz, Barbara
Promotor(rzy): Palusiak, Marcin
Słowa kluczowe: wiązania wodorowe wspomagane ładunkiem
charge-assisted hydrogen bonds
wiązania halogenowe, teoria QTAIM
halogen bond
teoria QTAIM
QTAIM
teoria SAPT
SAPT
obliczenia DFT i ab initio
DFT and ab initio calculations
anizotropia gęstości elektronowej
anisotropy of electron density
kooperatywność
cooperativity
Data wydania: 18-gru-2014
Data dodania: 24-mar-2015
Abstrakt: Rozprawa doktorska wpisuje się w nurt badań dotyczących niekowalencyjnych oddziaływań międzycząsteczkowych. Głównym założeniem pracy była analiza natury słabych oddziaływań, w które zaangażowane są atomy fluorowców tj. wiązań wodorowych i halogenowych. Przedstawione wielopłaszczyznowe badania oparto o teoretyczne obliczenia kwantowo-chemiczne oraz analizę gęstości elektronowej w ramach Kwantowej Teorii Atomów w Cząsteczce (QTAIM). Praca obejmuje: • opis zmian w charakterystyce wspomaganych ładunkiem międzycząsteczkowych wiązań wodorowych typu D−HˑˑˑA (D = N, P; A = Cl, Br) spowodowanych obecnością ładunków formalnych, • opis metody pozwalającej na ilościowe wyznaczenie stopnia anizotropii atomów halogenów opartego na pomiarze gęstości elektronowej oraz analizę wpływu zastosowanej w obliczeniach metody i bazy na stopień anizotropii rozkładu ładunku atomów Cl i Br w układach H3C−X oraz F3C−X (X = Cl, Br), • badania dotyczące kooperatywności oraz antykooperatywności wiązań wodorowych i halogenowych w kompleksach pochodnych 2,6-diaminopirydyny i pirydyny z cząsteczkami: CH3Cl, CH3Br, CF3Cl oraz CF3Br oraz analizę wpływu podstawników elektrono-donorowych i elektrono-akceptorowych obecnych przy pierścieniu aromatycznym na moc oraz charakter tworzących się wiązań międzycząsteczkowych.
The dissertation enters the mainstream research on non-covalent intermolecular interactions. The main objective of the study was to analyse a nature of the weak interactions, in which halogen atoms are involve, i.e. hydrogen bonds and halogen bonds. The multifaceted study was based on theoretical quantum-chemical calculations and analysis of the electron density distribution performed within framework on the Quantum Theory of Atoms in Molecules (QTAIM). The main aims were: • to determine changes in the character of intermolecular charge-assisted hydrogen bonds D−HˑˑˑA type (where D = N, P; A = Cl, Br) caused by the presence of formal charges in molecular systems, • to devise a method for numerical quantification of the anisotropy of the halogen atoms based on the electron density measurements and to determine the influence of the method and the basis set, used in calculations, on the degree of anisotropic charge distribution around halogen nuclei, • to determine the cooperativity and anty-cooperativity of hydrogen bonds and halogen bonds in two-element complexes of 2,6-diaminopyridine and pyridine derivatives with small molecules like: CH3Cl, CH3Br, CF3Cl, CF3Br and to analyse the influence of electron-donating and electron-accepting substituents groups attached to the aromatic ring on the strength and the character of intermolecular bonds.
Opis: Wydział Biologiczno-Chemiczny. Instytut Chemii.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2631
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WChem)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bankiewicz_Barbara_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
47,93 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)