REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2619
Tytuł: Wpływ czynników społeczno – ekonomicznych na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatów
Inne tytuły: The influence of socio - economic factors on the sense of security of the district residents.
Autorzy: Szykuła – Piec, Barbara
Promotor(rzy): Klank, Leszek
Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo
Safety
lokalność
locality
poczucie bezpieczeństwa
sense of security
powiat
district
zaufanie
trust
Data wydania: 9-gru-2014
Data dodania: 17-mar-2015
Abstrakt: Główny problem badawczy zawiera się w ocenie stanu poczucia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym oraz zweryfikowaniu czynników nań wpływających. Czynniki te, to m.in. potrzeba poczucia wspólnoty, jedności i solidarności społecznej, prawidłowych relacji międzyludzkich, wartości jakimi są zgoda i współpraca sąsiedzka, potrzeba posiadania rzetelnej, fachowej władzy lokalnej dbającej o interesy mieszkańców ale również nakłady finansowe ponoszone przez samorządy w ramach realizacji ustawowych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom powiatów. Zasadniczym celem pracy jest wskazanie zależności, między wymienionymi powyżej czynnikami społecznymi charakteryzującymi dane wspólnoty a poczuciem bezpieczeństwa odnotowanym w badanych wspólnotach, oraz zasobami finansowymi mieszkańców i samorządów a poczuciem bezpieczeństwa członków badanych grup społecznych. Zagadnienia poruszane w rozprawie oraz jej zakres obejmują funkcjonowanie społeczności powiatu ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego postrzegania bezpieczeństwa przez pryzmat potrzeb członków danych wspólnot. Przedstawiono teorie socjologiczne, które pomagają wyjaśnić zgodę społeczną na uczestnictwo w procesach kształtowania bezpieczeństwa oraz zależności występujące we wspólnotach.
The main problem of the research included is in the assessment of the sense of security at the local level, and verify which the factors are influencing for him. The need for the sense of community, unity and social solidarity, correct relationships, harmony and neighborly cooperation, the need for a reliable, professional local government cares about interests of the residents but also the financial expenditures incurred by local governments as part of the statutory tasks related to security - This are factors that were researched. The main objective of this dissertation is to identify dependencies between these social factors characterizing the community and a sense of security in them, and also the financial resources of local residents and a sense of security in research groups. Issues addressed in the dissertation are includes the functioning local community with particular regard to the individual perception of security through the prism of the needs of the members of the communities. The sociological theories that were presented can help to explain the social consent to participate in the process of shaping the security and relationships present in communities.
Opis: Wydział Historyczno-Socjologiczny. Instytut Socjologii.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2619
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szykula-Piec_Barbara_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
2,95 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.