REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2469
Tytuł: Kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności
Inne tytuły: An agreement on cumulative assumption of debt as a way of securing claims
Autorzy: Kosior, Ewa
Promotor(rzy): Mróz, Teresa
Słowa kluczowe: zabezpieczenie wierzytelności
securities
wielość dłużników
multiplicity of debtors
przystąpienie do długu
assumption of debt
przejęcie długu
acquisition debt
Data wydania: 4-gru-2014
Data dodania: 19-sty-2015
Abstrakt: Rozprawa pt. Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu jako sposób zabezpieczenia wierzytelności analizuje celowość i przesłanki uregulowania umowy o kumulatywne przystąpienie do długu w drodze ustawowej. Wybór tematu uzasadniony jest zauważalną tendencją, zgodnie z którą wraz z rozwojem stosunków kredytowych poszukuje się nowych form zabezpieczenia, odpowiadających wymogom gospodarki rynkowej, zapotrzebowaniom stron stosunku zobowiązaniowego, w szczególności w obrocie profesjonalnym. W konsekwencji wzrasta również znaczenie kontraktowego przystąpienia do długu. Umowa o kumulatywne przystąpienie do długu wykształca się w praktyce w celu zaspokojenia pewnych zindywidualizowanych lub nowych potrzeb, uwzględniających sytuację gospodarczą. Funkcjonuje obecnie w oparciu o zasadę wolności (swobody) umów jako de lege lata nienazwana figura prawna.
The dissertation titled An agreement on cumulative assumption of debt as a way of securing claims is the analysis of purposefulness and prerequisites of regulating an agreement on cumulative assumption of debt statutorily. Such a selection of the subject matter is justified by a noticeable tendency evolving alongside the development of credit relations according to which new forms of securing claims meeting the requirements of market economy and the needs of the parties to debt relationship, in particular in bilateral commercial transactions, are sought. Consequently, the importance of contractual debt assumption is increasing too. An agreement on cumulative assumption of debt develops in practice in order to satisfy certain individualized or new needs with regard to the economic situation. It currently functions under the principle of freedom (liberty) of contract as de lege lata unnamed legal figure.
Opis: Wydział Prawa.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2469
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kosior_Ewa_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
1,83 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.