REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2261
Tytuł: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek samorządu terytorialnego
Inne tytuły: Improving the Occupational Qualifications of Local Self-government Personnel
Autorzy: Grześ, Anna
Słowa kluczowe: kwalifikacje zawodowe
jednostka samorządu terytorialnego
gmina
Polska
wizerunek gminy
NUTS 5
umiejętności
occupational qualifications
local self-government entity (gmina)
Poland
occupational skills
worker
Data wydania: 2012
Data dodania: 18-gru-2014
Wydawca: Optimum Studia Ekonomiczne, nr 6 (60), vol. 1, 2013, s.139-153
Abstrakt: Dość duża zmienność i złożoność otoczenia powoduje konieczność aktualizowania oraz doskonalenia kwalifikacji, umiejętności i postaw pracowników jednostek samorządu terytorialnego, których one potrzebują dla sprawnego funkcjonowania i efektywnego realizowania zadań na bieżąco i w przyszłości. Celem artykułu było zidentyfikowanie zakresu i sposobów doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników JST i próba oceny ich przydatności dla poprawy sprawności działania tych jednostek w otoczeniu. Do analizy zagadnienia zostały wykorzystane badania przeprowadzone na grupie 100 gmin, funkcjonujących w województwach: mazowieckim i podlaskim. Wyniki badań pokazują, że pracownicy urzędów przede wszystkim uczestniczą w kursach, szkoleniach uzupełniających ich wiedzę w zakresie zmiany przepisów prawnych lub zmiany zakresu obowiązków. Ta forma doskonalenia kwalifikacji pracowników pozwala urzędom sprawnie wykonywać zadania, jednak jest niewystarczająca do znacznej poprawy efektywności działania i zmiany wizerunku w otoczeniu.
The variability and complexity of the environment makes it necessary to update and improve the qualifications, skills and attitudes of employees of local self-government entities, necessary for the efficient functioning and effective performance of tasks, at present and in the future. The purpose of this paper is to identify ways to improve the occupational skills of workers of local self-government entities and to assess their usefulness for improving the efficiency of these units in their environment. To achieve this, the author used a survey of 100 gminas (NUTS 5) from Mazowieckie and Podlaskie voivodeships. The empirical evidence suggests that office employees mainly participate in training courses in order to supplement their knowledge of the regulatory changes or changes in the scope of their duties. This form of professional development allows local governments to improve their workers' skills necessary to perform tasks correctly. However, it is insufficient to significantly improve the efficiency of offices and change their image in the eyes of the environment.
Opis: Do opracowania tematu posłużyły wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu N N112 119 139
URI: http://hdl.handle.net/11320/2261
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (IZarz)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_6_2012_Grzes.pdf359,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.