REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/2105
Tytuł: „Otrzymywanie i badanie właściwości materiałów zawierających „małe” nanocebulki węglowe”
Inne tytuły: „Synthesis and properties studies of materials containing „small” carbon nano-onions”
Autorzy: Breczko, Joanna
Promotor(rzy): Winkler, Krzysztof
promotor pomocniczy Płońska-Brzezińska, Marta Eliza
Słowa kluczowe: nanocebulki węglowe
carbon nano-onions
kompozyty
composites
bioczujniki
biosensors
kondensatory
capacitors
Data wydania: 16-paź-2014
Data dodania: 8-gru-2014
Abstrakt: „Małe” nanocebulki węglowe (CNOs) definiowane są jako wielościenne struktury sferyczne o średnicy około 5-6 nm. Kształtem przypominają one fulereny, natomiast warstwowa budowa wskazuje na ich podobieństwo z wielościennymi nanorurkami węglowymi. Na tej podstawie można oczekiwać od nanocebulek oraz materiałów je zawierających obiecujących właściwości chemicznych i elektrochemicznych, wspólnych z cechami wykazywanymi przez wspominane fulereny i nanorurki. W celu sprawdzenia tych przypuszczeń zsyntezowano różnego typu materiały stanowiące połączenie nanocebulek z biocząsteczkami, polielektrolitami lub polimerami. Otrzymane kompozyty i układy były następnie charakteryzowane i badane pod kątem aktywności chemicznej i elektrochemicznej. Sprawdzono także możliwości ich potencjalnego zastosowania w tworzeniu bioczujników i kondensatorów.
„Small” carbon nano-onions (CNOs) are defined as multiwalled spherical structures with diameter equal to 5-6 nm. Their shape resembles the fullerene cage, whereas layered structure indicates the similarity with multiwalled carbon nanotubes. On that basis it can be expected that nano-onions and materials containing them exhibit promising chemical and electrochemical properties like mentioned fullerenes and nanotubes. In order to prove these presumptions different types of materials, in which carbon nano-onions interact with biomolecules, polyelectrolytes or polymers, were synthesized. The obtained composites and systems were characterized and examined for chemical and electrochemical activity. Possibility of application of the synthesized materials in biosensors and capacitors preparation was also studied.
Opis: Wydział Biologiczno-Chemiczny. Instytut Chemii.
URI: http://hdl.handle.net/11320/2105
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WChem)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Breczko_Joanna_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
6,69 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)