REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1728
Tytuł: Sylwetka absolwenta polonistyki
Inne tytuły: The characteristics of a Polish Language Department graduate
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: polonistyka
sylwetka absolwenta
standardy kształcenia
językoznawcze prace magisterskie
Data wydania: 2013
Data dodania: 9-paź-2014
Wydawca: Towarzystwo Kultury Języka, Zarząd Główny w Warszawie, Oddział TKJ w Łomży
Źródło: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, pod red. H. Sędziak i D. Czyż, Łomża 2013, s. 131-140
Seria: Polszczyzna Mazowsza i Podlasia; t. 17
Abstrakt: Artykuł poświęcony jest refleksji nad funkcją, jaką pełni sylwetka absolwenta polonistyki. Rozważania prowadzone są w oparciu o dawne i aktualne akty prawne oraz informacje dostępne na stronach internetowych uniwersytetów polskich. Ewolucja sylwetki absolwenta przedstawiona jest w skali mikro (na przykładzie tematów językoznawczych prac magisterskich powstających w ostatnim trzydziestoleciu w Białymstoku) i w skali makro (na przykładzie ogólnych tendencji rozwojowych humanistyki). Rozważania dają obraz zmian, jakim podlegała polonistyka uniwersytecka w analizowanym okresie, a kończą się próbą zarysowania przyszłego kształtu sylwetki absolwenta polonistyki.
This article aims to reflect upon the function fulfilled by the profile of a Polish studies’ graduate. Considerations are conducted on the basis of former and current acts and public information available on the Polish universities websides. The evolution of the graduate’s profile is presented in a micro scale (exemplified by themes of linguistic master's dissertations coming into being in Bialystok in recent 30 years) and in a macro scale (exemplified by general developmental tendencies in the humanities). Considerations show the changes which Polish studies were subject in analized period and end with an attempt to outline the future shape of the profile of a Polish studies’ graduate.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1728
ISSN: 2300-1089
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sylwetka absolwenta polonistyki.pdf957,09 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)