REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15179
Tytuł: Obowiązek raportowania o schematach podatkowych w prawie polskim i prawie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej
Inne tytuły: Mandatory disclosure rules in Polish law and the law of selected European Union member states
Autorzy: Modzelewska, Agnieszka
Promotor(rzy): Etel, Leonard
Słowa kluczowe: schematy podatkowe
Szef Krajowej Administracji Skarbowej
dyrektywa MDR
unikanie opodatkowania
gold plating
Mandatory Disclosure Rules
Head of National Tax Administration
MDR Directive
tax optimisation
Data wydania: 4-lip-2023
Data dodania: 31-lip-2023
Abstrakt: Przedmiotem dysertacji jest instytucja raportowania o schematach podatkowych w prawie polskim i wybranych państwach członkowskich UE. W rozprawie nastąpiła ocena sposobu implementacji przez polskiego ustawodawcę dyrektywy MDR wprowadzającej obowiązek raportowania o schematach podatkowych na terenie UE, w kontekście celu powstania przedmiotowej instytucji, tj. uszczelnienia systemu podatkowego i dążenia do uproszczenia prawa podatkowego. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały m.in. przyczyny i cele wprowadzenia przedmiotowej instytucji. W kolejnym rozdziale dokonano analizy problemowej zakresu podmiotowego i przedmiotowego obowiązku raportowego. Trzeci rozdział traktuje o procedurze raportowania, obowiązku posiadania procedury wewnętrznej mającej przeciwdziałać niewywiązywaniu się z obowiązku zgłaszania schematów podatkowych, odpowiedzialności z tytułu niewykonywania się z obowiązków sprawozdawczych oraz wpływie pandemii COVID-19 na terminy raportowania. Przedmiot ostatniego rozdziału stanowi analiza prawnoporównawcza instytucji raportowania o schematach podatkowych w trzech wybranych państwach unijnych, tj. Niemczech, Irlandii i Portugalii. W oparciu o wnioski płynące z poszczególnych rozdziałów, we wnioskach końcowych dokonano oceny sposobu transpozycji przepisów MDR do polskiego systemu podatkowego.
The topic of this dissertation is the institution of mandatory disclosure rules in Polish law and the law of selected EU member states. The dissertation includes an evaluation of the implementation by the Polish legislator of the MDR Directive introducing the mandatory disclosure rules within the EU, in the context of a purpose for the establishment of the institution in question, i.e. tightening the tax system and striving to simplify tax law. The first chapter presents, among others, the reasons and objectives for introduction of the institution in question. The second chapter analyzes the problematic scope of the subject and object of reporting obligations. The third chapter discusses the reporting procedure, the obligation to have an internal procedure to counteract failure to report tax schemes, liability for failure to comply with reporting obligations, and the impact of the COVID-19 pandemic on reporting deadlines. The last chapter provides a comparative legal analysis of the institutions of mandatory disclosure rules in three selected EU countries, i.e. Germany, Ireland and Portugal. Based on conclusions drawn from the individual chapters, the final conclusions include an evaluation of the method of transposing the MDR provisions into the Polish tax system.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/15179
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Modzelewska_Obowiazek_raportowania_o_schematach_podatkowych.pdf1,53 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)