REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15176
Tytuł: Dekret o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego z dnia 22 stycznia 1946 roku w świetle procesów byłych wojewodów i ministrów II Rzeczypospolitej
Inne tytuły: Decree on Responsibility for the September defeat and the fascism of state life of 22 January 1946 in the light of trials of former voivodes and ministers of the Second Republic of Poland
Autorzy: Zdrójkowski, Dawid
Promotor(rzy): Fiedorczyk, Piotr
Słowa kluczowe: Polska Ludowa
prawo karne
faszyzm
represje
retroaktywność
People's Republic of Poland
criminal law
fascism
repression
retroactivity
Data wydania: 29-cze-2023
Data dodania: 28-lip-2023
Abstrakt: Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest analiza roli, jaką odgrywał dekret o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego w powojennym systemie represji. Będący przedmiotem analizy dekret z 22 stycznia 1946 r. odgrywał szczególną rolę, już z tego względu że w samej swej istocie wymierzony był wyłącznie w czyny popełnione przed II wojną światową, a zatem naruszał zasadę nie retroaktywności. Z uwagi na znaczenie jakie nadali sami komuniści procesom byłych wojewodów i ministrów II Rzeczypospolitej to właśnie na podstawie analizy tych procesów dokonano omówienia roli tzw. dekretu o faszyzacji w procesie powojennych represji.
The subject of this dissertation is an analysis of the role played by the Decree on Responsibility for the September defeat and the fascism of state life of 22 January 1946 in the post-war system of repression. The Decree of 22 January 1946, which was the subject of the analysis, played a special role, already because in its very nature it was aim it was aimed exclusively at acts committed before the Second World War and there fore violated the principle of non-retroactivity. Due to the import ance that the communists them selves gave to the trials of former voivodes and ministers of the Second Republic, it is on the basis of an analysis of these trias that the role of the so-called Fascism Decree in the process of post-war repression is discussed.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/15176
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Zdrojkowski_Dekret_o_odpowiedzialnosci_za_kleske_wrzesniowa.pdf1,29 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)