REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15097
Tytuł: Karnoprawne i kryminologiczne aspekty zabójstw dokonywanych przez kobiety
Inne tytuły: Criminal law and criminological aspects of homicides committed by women
Autorzy: Zajkowska, Milena
Promotor(rzy): Laskowska, Katarzyna
Słowa kluczowe: przestępczość
kryminologia
zabójstwa
przestępczość kobiet
dzieciobójstwo
crime
criminology
homicide
female crime
infanticide
Data wydania: 25-maj-2023
Data dodania: 28-cze-2023
Abstrakt: Przestępstwo zabójstwa, czyli odebrania życia drugiemu człowiekowi stanowi zbrodnię. Społeczna waga zjawiska, jego złożoność, zainteresowanie społeczne oraz aktualność sprawiają, iż wymaga ono pogłębionych analiz. W rozprawie omówiono metodykę badań, ewolucję przestępstwa zabójstwa w polskim ustawodawstwie karnym, współczesne regulacje dotyczące zabójstwa, stan i tendencje przestępczości kobiet w Polsce, etiologię przestępczości, dynamikę i strukturę zabójstw dokonanych przez kobiety w świetle badań statystycznych, sposoby działania i zachowania podejrzanych o zabójstwa z perspektywy funkcjonariuszy Policji, mechanizmy zabójstw dokonanych przez kobiety w świetle wyników badań aktowych, tytułowe przestępstwo z perspektywy jego sprawczyni (w świetle wywiadów ze skazanymi kobietami), ofiarę zabójstwa w świetle teorii i badań empirycznych, reakcję wymiaru sprawiedliwości wobec skazanych zabójczyń, funkcjonowanie skazanych w zakładzie karnym z perspektywy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie zabójstwom popełnianym przez kobiety (zaproponowano propozycję autorskiego programu profilaktyczny dotyczący profilaktyki przestępczości kobiet, w tym zabójstw). Przestępczość charakteryzuje się dynamizmem, zmienia się, wymaga więc uaktualniania badań i prowadzenia analiz na bieżąco.
The offence of homicide, which is the taking of the life of another human being, constitutes a serious crime. The social importance of the phenomenon, its complexity, public interest and topicality mean that it requires in-depth analysis. The dissertation discusses the methodology of the research, the evolution of the crime of homicide in Polish criminal legislation, contemporary regulations on homicide, the state and trends of women's crime in Poland, the etiology of the crime, the dynamics and structure of homicides committed by women in light of statistical research, the modus operandi and behavior of homicide suspects from the perspective of police officers, mechanisms of homicides committed by women in the light of the results of file research, the title crime from the perspective of its perpetrator (in light of interviews with convicted women), the victim of homicide in the light of theory and empirical research, the justice system's reaction to sentenced female killers, the functioning of sentenced female prisoners from the perspective of Prison Service officers, and the prevention and counteraction of homicides committed by women (a proposal was made for an author's prevention project on the reduction of female crime, including homicides). Crime is characterized by dynamism, it changes, so it requires updated research and analysis on a regular basis.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa
URI: http://hdl.handle.net/11320/15097
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Zajkowska_Karnoprawne_i_kryminologiczne_aspekty_zabojstw.pdf2,69 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)