REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15079
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.advisorGiedrewicz-Niewińska, Aneta-
dc.contributor.authorDrobot, Jolanta-
dc.date.accessioned2023-06-22T12:32:51Z-
dc.date.available2023-06-22T12:32:51Z-
dc.date.issued2023-05-11-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/15079-
dc.descriptionUniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawapl
dc.description.abstractPrzedmiotem dysertacji są szczególne przypadki wygaśnięcia stosunku pracy. W rozprawie nastąpiła ocena sposobu stosowania przez ustawodawcę instytucji wygaśnięcia stosunku pracy. W pierwszym rozdziale została przedstawiona istota i konstrukcja prawna wygaśnięcia stosunku pracy, pojęcie szczególnych przypadków wygaśnięcia tego stosunku oraz funkcje wygaśnięcia stosunku pracy. Przedmiot rozważań w tej części pracy stanowiło wskazanie wartości konstytucyjnych, w oparciu o które należy konstruować przepisy o wygaśnięciu stosunku pracy. Dokonana została również analiza charakteru prawnego katalogu przypadków wygaśnięcia stosunku pracy. Drugi rozdział rozprawy dotyczy ewolucji przepisów o wygaśnięciu stosunku pracy. Ustalenia wymagało kiedy powstała i jak się rozwijała omawiana instytucja prawna oraz kiedy pojawiły się szczególne przypadki wygaśnięcia stosunku pracy. W rozdziałach trzecim, czwartym i piątym rozprawy zostały omówione szczególne przypadki wygaśnięcia stosunku pracy. Przypadki te zostały podzielone na szczególne przypadki wygaśnięcia stosunku pracy niezależne od woli pracownika i szczególne przypadki, które odzwierciedlają jego wolę. W oparciu o ten podział nastąpiła ocena, czy w analizowanych szczególnych przypadkach właściwie zastosowano instytucję wygaśnięcia tego stosunku oraz czy dany szczególny przypadek wygaśnięcia stosunku pracy odpowiada Konstytucji.pl
dc.description.abstractThe subject of the dissertationis special cases of termination of the employment relationship. The dissertation assesses the way in which the legislator applies the institution of termination of the employment relationship. The first chapter presented the essence and legal construction of the termination of the employment relationship, the concept of special cases of termination of the employment relationship and the functions of termination of the employment relationship. The object of consideration in this part of the thesis was to identify the constitutional values on the basis of which the provisions on the termination of the employment relationship should be constructed. An analysis of the legal nature of the catalogue of cases of termination of the employment relationship was alsomade. The second chapter of the dissertation deals with the evolution of termination provisions. It was necessary to establish when the legal institution in question was established and how it developed, and when special cases of termination of the employment relationship emerged. Chapters three, four and five of the dissertation discuss the special cases of termination of the employment relationship. These cases were divided into special cases of termination of the employment relationship independent of the employee's will and special cases that reflect the employee's will. Based on this division, anassess men thas been made as to whether the institution of termination of this relation shiph as been properly applied in the special cases analysed and whether the particular case of termination of the employment relationship corresponds to the Constitution.pl
dc.language.isoplpl
dc.subjectWygaśnięcie stosunku pracypl
dc.subjectpracownikpl
dc.subjectpracodawcapl
dc.subjectstosunek pracypl
dc.subjectumowa o pracępl
dc.subjecttermination of employment relationshippl
dc.subjectemployeepl
dc.subjectemployerpl
dc.subjectemployment relationshippl
dc.subjectemployment contractpl
dc.titleSzczególne przypadki wygaśnięcia stosunku pracypl
dc.title.alternativeSpecial cases of termination of employment relationshippl
dc.typeBook_phdpl
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Drobot_Szczegolne_przypadki_wygasniecia_stosunku_pracy.pdf1,71 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)