REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/15033
Tytuł: Cechy osobowości ucznia a tworzenie wypowiedzi pisemnej w języku angielskim (na przykładzie uczniów klasy maturalnej)
Inne tytuły: Student's personality and creating a written composition in english language (based on the example of school-leaving students)
Autorzy: Szuchalska, Anna
Promotor(rzy): Karolczuk, Marzanna
Pitura, Joanna (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: osobowość
umiejętność pisania
język angielski
produkt
proces
personality
writing skills
English language
product
process
Data wydania: 11-lip-2023
Data dodania: 6-cze-2023
Abstrakt: Przedmiotem pracy jest problematyka tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku angielskim jako języku obcym przez uczniów klasy maturalnej o różnych cechach osobowości. Głównym celem badania było zgłębienia problematyki tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku angielskim rozpatrywanej w perspektywie produktu i procesu przez uczniów szkoły średniej o odmiennych cechach osobowości. Badanie przeprowadzono w metodologii mieszanej. Ilościowe pytania badawcze dotyczyły zależności pomiędzy osobowością ucznia a pisaniem w języku obcym z perspektywy produktu. Wywiady jakościowe miały na celu poszerzenie wiedzy o perspektywę pisania w języku angielskim jako procesu. Do opisania cech osobowości posiłkowano się Pięcioczynnikowym modelem osobowości Costy i McCrae. W badaniu użyto kwestionariusza osobowości NEO-FFI-50. Wynik w zakresie oceny holistycznej i analitycznej uzyskano na podstawie wypowiedzi pisemnych utworzonych podczas próbnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Przebieg procesu tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku angielskim określono za pomocą autorskiego kwestionariusza wywiadu częściowo standaryzowanego. Dysertacja składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów, streszczenia w języku angielskim, bibliografii oraz aneksów. Trzy pierwsze rozdziały stanowią przegląd podstaw teoretycznych i badań dotyczących zagadnień omawianych w pracy. Cztery kolejne rozdziały przedstawiają i omawiają wyniki badania empirycznego przeprowadzonego wśród uczniów klasy maturalnej IV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Białymstoku.
The subject of the dissertation is the issue of creating a written composition in English as a foreign language by high school students with different personality traits. The main objective of the study was to explore the issue of creating a written composition in English considered from the perspective of the product and process by high school students with different personality traits. The study was conducted in a mixed methodology. The quantitative research questions concerned the relationship between the student's personality and writing in a foreign language from the product perspective. The qualitative interviews were designed to broaden knowledge about the perspective of writing in English as a process. To describe personality traits, Costa and McCrae's Five Factor Model of personality was used. The NEO-FFI-50 personality questionnaire was used in the study. The holistic and analytical assessment result was obtained on the basis of written statements created during the mock matura exam in English at the basic level. The course of the process of creating a written composition in English was determined using a partially standardized interview questionnaire. The dissertation consists of an introduction, seven chapters, a summary in English, bibliography and annexes. The first three chapters provide an overview of the theoretical backgroundand research on the issues discussed in the thesis. The following four chapters present and discuss the results of an empirical study conducted among students of the 3rd grade of IVLiceumOgólnokształcąceim. C. K. Norwid in Białystok.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny
Opis: Praca została udostępniona 30 dni przed obroną, włącznie z dniem obrony.
URI: http://hdl.handle.net/11320/15033
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WFil)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)