REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/14738
Tytuł: Potrzeby indywidualne małżonków o wysokim i niskim poziomie transgresji
Inne tytuły: Individual needs of spouses with high and low levels of transgression
Autorzy: Dakowicz, Andrzej
Słowa kluczowe: sieciowa teoria osobowości
psychon motywacyjny
transgresja
potrzeby indywidualne (witalne, poznawcze, społeczne, osobiste)
network theory of personality
motivation psychon
transgression
individual needs (vital, cognitive, social, personal)
Data wydania: 2015
Data dodania: 15-mar-2023
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Źródło: Studia Psychologica: Theoria et praxis, Tom 1 Nr 15 (2015), s. 33-44
Abstrakt: Jednym z istotnych elementów sieciowej teorii osobowości Kozieleckiego jest psychon motywacyjny, którego dynamika w największym stopniu zależy od siły potrzeb psychicznych. Celem badań prezentowanych w artykule było określenie poziomu potrzeb indywidualnych: witalnych, poznawczych, społecznych i osobistych małżonków charakteryzujących się wysokim i niskim poziomem transgresji. Zbadano 100 par małżeńskich, wykorzystując Skalę transgresji i Test indywidualnych potrzeb. Wyodrębniono z nich po 30 małżonków o wysokim poziomie transgresji i 30 małżonków o niskim poziomie transgresji. Między żonami o wysokim i niskim poziomie transgresji nie zarejestrowano różnic istotnych statystycznie odnośnie do siły natężenia potrzeb psychicznych. Mężowie o wysokim poziomie transgresji charakteryzują się zdecydowanie silniejszymi potrzebami poznawczymi niż mężowie o niskim poziomie transgresji, mężowie natomiast o niskim poziomie transgresji charakteryzują się zdecydowanie silniejszymi potrzebami osobistymi niż mężowie o wysokim poziomie transgresji.
One of the key elements of the Kozielecki’s theory of personality network is the motivation psychon. Its dynamics to the greatest extent depends on the strength of psychological needs. The aim of the research presented in the article was to determine the level of individual needs: vital, cognitive, social and personal, spouses with high and low levels of transgression. 100 couples were examined using the Scale of Transgression and the Test of Individual Needs. 30 spouses of high-level transgression and 30 spouses of low-level transgression were examined. There were no statistically significant differences in the intensity of the needs of mental strength between the wives with high and low level of transgression. Husbands with a high levels of transgression are characterized by much stronger cognitive needs than men with a low level of transgression, while men with a low level of transgression have a much stronger personal needs, than the men with a high level of transgression.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ANDRZEJ DAKOWICZ – doktor, psycholog. Pracuje w Zakładzie Psychologii w ramach Katedry Studiów Społecznych i Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi badania z zakresu uwarunkowań psychologicznych rozwoju człowieka, funkcjonowania w małżeństwie i rodzinie. Wydał m.in. monografie: Płeć psychiczna a poziom samoaktualizacji (2000); Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego (2014); Zadowolenie z małżeństwa. Pedagogiczne implikacje dotyczące osobistego rozwoju małżonków, relacji małżeńskich i rodzicielskich (2021).
E-mail: a.dakowicz@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/14738
DOI: 10.21697/sp.2015.15.01.03
ISSN: 1642-2473
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Właściciel praw: Creative Commons CC BY-ND 4.0 International
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Dakowicz_Potrzeby_indywidualne_malzonkow.pdf159,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons