REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1312
Tytuł: Polska antyterrorystyczna polityka informacyjna jako narzędzie zapobiegania przetępstwom terrorystycznym i ich skutkom
Inne tytuły: Polish, Anti-terrorist information policy as a tool of terrorist offenses and its consequences
Autorzy: Furgała, Agata Anna
Promotor(rzy): Pływaczewski, Emil Walenty
Słowa kluczowe: Terroryzm
Terrorism
antyterroryzm
antiterrorism
antyterrorystyczna strategia informacyjna
antiterrorist information strategy/ policy
zwalczanie i zapobieganie terroryzmowi
counter-terrorism
prevention of terrorism
współpraca antyterrorystyczna
counter-terrorism cooperation
Data wydania: 18-gru-2013
Data dodania: 21-lip-2014
Abstrakt: Dysertacja poświęcona jest problematyce kompleksowej antyterrorystycznej polityki informacyjnej, rozumianej jako konglomerat różnorodnych działań, które nie tylko miałyby oddziaływać prewencyjnie na obywateli, uświadamiać im pożądane zachowania w sytuacji zamachu terrorystycznego, uczyć rozpoznawać symptomy zjawisk patologicznych, mogących świadczyć o przygotowywaniu takiego ataku, ale także pomagać w integracji społecznej środowisk mniejszościowych, które dyskryminowane i niewłaściwie traktowane mogą stać się źródłem terroryzmu. Celem badań prezentowanej dysertacji było przedstawienie – ma bazie dogłębnej analizy istniejących uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, stosowanych w Polsce narzędzi polityki informacyjnej w obszarze tematyki terrorystycznej oraz porównania ich z rozwiązaniami prawno-organizacyjnymi w innych krajach, a także diagnozy oczekiwań społecznych – kompleksowego modelu antyterrorystycznej polityki informacyjnej wraz z projektem koniecznych zmian prawnych i organizacyjnych. Rozprawa doktorska dała odpowiedź na zadany problem badawczy i zweryfikowała postawioną hipotezę główną udowadniając nie tylko brak systemowej krajowej polityki antyterrorystycznej, ale ukazując, iż taka skoordynowana, długofalowa polityka informacyjna byłaby znakomitym narzędziem, które nie tylko pozwoliłoby sprawnie opanować sytuację kryzysową związaną z zamachem czy atakiem terrorystycznym, ale w perspektywie długofalowej stanowiłaby jedno z narzędzi zapobiegania przestępstwom terrorystycznym w Polsce.
PhD thesis is devoted to problematic of antiterrorist information policy, as a useful tool of terrorist offenses and reducing the potential consequences of such event. A comprehensive anti-terrorist information policy is a conglomerate of various activities, which not only would dissuasive for citizens, to realize the desired behavior in the event of a terrorist attack, learn to recognize the symptoms of pathological phenomena, which may indicate the preparation of such an attack. But also assist in social integration of minority communities, which discriminated against and treated inappropriately can become a source of terrorism. The aim of research of the thesis was to introduce a comprehensive model of counter-terrorism informative policy including the draft of required legal and organizational changes – on the basis of in-depth analysis of the existing legal and organizational conditions applied in Poland tools of informative policy in the area of terrorist subjects and to compare them with the legal and organizational solutions in other countries, as well as the diagnosis of social expectations. PhD thesis gave an answer to a given research problem and verified the main hypothesis. Proving not only the absence of a system national counter-terrorism policy, but showing that such coordinated, long-term information policy would be an excellent tool which not only would be able to control the crisis situation associated with the assassination or terrorist attack. Yet in the long term constitute one of the preventive tools of terrorist crimes in Poland.
Opis: Wydział Prawa.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1312
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Furgala_Agata_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
3,95 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.