REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1200
Tytuł: Analiza finansowa jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi w gminie
Inne tytuły: Financial analysis as the instrument of the rationalization of public funds economy in the commune
Autorzy: Truszkowska-Kurstak, Monika
Promotor(rzy): Przygodzka, Renata
Słowa kluczowe: analiza finansowa
financial anaysis
gmina
commune
środki publiczne
public funds
gospodarowanie
economy
Data wydania: 7-lip-2014
Data dodania: 9-lip-2014
Abstrakt: Przedmiotem zainteresowania pracy jest analiza finansowa jako jeden z instrumentów, który jest lub może być wykorzystywany w procesie racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi w gminie. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. W rozdziale pierwszym autorka prezentuje znaczenie wyrażenia: "gospodarowanie środkami publicznymi", zakres tego procesu oraz wybrane instrumenty, które mogą służyć jego usprawnieniu. Rozważania nawiązują do prakseologicznego znaczenia słowa "działanie" oraz jego racjonalizacji. Treść drugiego rozdziału koncentruje się na najważniejszych kwestiach prawnych, które stanowią podstawę i jednocześnie ramy działania władz lokalnych, kształtują proces podejmowania decyzji oraz realizację zadań publicznych gminy przez różne podmioty. Do podstawowych zagadnień naświetlonych w rozdziale trzecim należą: - specyfika analizy finansowej w gminie, - jej procedury stosowane na poziomie budżetu, - system sprawozdawczości finansowej jako główne źródło informacji o finansowych rezultatach wykonywania zadań publicznych w gminie. Rozdział czwarty ma charakter empiryczny. Jego treść obejmuje opis rezultatów badań autorki przeprowadzonych w grupie gmin z obszaru województwa podlaskiego. Prezentuje sytuację finansową tych jednostek oraz obszernie opisuje zakres wykonywanej tam analizy finansowej.W rozdziale piątym przybliżone zostały kierunki doskonalenia procedur i zakresu analizy finansowej w gminie, w tym własna propozycja autorki. Ponadto zawarto szereg wniosków i rekomendacji skierowanych do władz gmin.
Dissertation describes the way in which financial anaysis can help to improve the public funds economy in the commune. It is divided into five chapters, contains an introduction and a conclusion. In the first chapter the author describes themeaning of a phrase: public funds economy, its scope and its selected instruments, which can be used to omprove this process. Considerations refer to praxiological sens of an action and rationalization. The content of the second chapter is focused on fundamental law, which creates framework and limits an activity of the local authorities, decision-making process and performance of commune's tasks by different enties. There are three main issues presented in the third chapter: - the specificity of financial anaysis in the commune, - its procedures on the budget level and - financial reporting system, that is the main source of the information about financial results of public tasks' performance in the commune.The fourth chapter has the empirical character. It bases on the results of the results of the author's research made in group of communes from the area of podlaskie province. It presents details about their financial situation and widely describes the scope of financial analysis which was being done in their entities. The fifth chapter concentrates on directions of improving procedures and the scope of financial anaysis in the commune, inclouding the own author's approach. Furthermore, there are some recommendations to communes' authorities and a lot of conclusions at the end of the dissertation.
Opis: Wydział Ekonomii i Zarządzania.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1200
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Truszkowska-Kurstak_Monika_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
7,36 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.