REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1189
Tytuł: Garnizon Suwałki w latach 1921-1939. Relacje wojsko - ludność cywilna
Inne tytuły: Suwałki Garisson years 1921–1939. Relations between army and civils
Autorzy: Skłodowski, Krzysztof
Promotor(rzy): Dobroński, Adam Czesław
Słowa kluczowe: Suwałki
Suwalki
garnizon
garisson
Wojsko Polskie
Polish Army
Data wydania: 27-mar-2014
Data dodania: 9-lip-2014
Abstrakt: Praca obejmuje zagadnienia związane z okresem pokojowej służby w garnizonie Suwałki oddziałów Wojska Polskiego w latach 1921/1922–1939. W rozdziale pierwszym omówione zostały proces kształtowania się i skład garnizonu w okresie przed I wojną światową. W rozdziale drugim przedstawiona została podległość oddziałów, skład, liczebność i zmiany w obsadzie oraz infrastruktura garnizonu w okresie międzywojennym. Rozdział trzeci poświęcony został prezentacji oddziałów oraz służb. W rozdziale czwartym przedstawiona została charakterystyka kadry oficerskiej i podoficerskiej oraz szeregowych służby czynnej, a także przebieg szkolenia i tok służby oraz oceny wyników szkolenia. Rozdział piąty poświęcony został omówieniu warunków socjalno-bytowych, higieny i opieki zdrowotnej, gospodarce w oddziałach oraz życiu religijnemu. Przedstawione zostały w nim także zagadnienia związane z dyscypliną i przestępczością. W rozdziale szóstym omówiono współpracę wojska z władzami cywilnymi, udział wojska w obchodach, obecność w życiu kulturalnym, towarzyskim i gospodarczym miasta, a także działalność społeczną podejmowaną przez rodziny kadry zawodowej. W rozdziale tym omówiono również dyscyplinę zewnętrzną. W Epilogu, w zarysie omówiony został udział oddziałów garnizonu w walkach we wrześniu i początku października 1939 roku oraz losy Suwałk do czasu objęcia ich okupacją sowiecką, a później niemiecką.
This academic work presents mainly issues related to Polish Army stationing in the garrison in Suwałki during peace between 1921/1922–1939. In the chapter one a detailed description of garisson before the First World War and during struggle for independence is given. Chapter troops, composition and changes in crew, authority’s competense, numerical amount and garisson infrastructure are presented. Chapter three is devoted to presentation of troops. In the fourth chapter attention is devoted to description of officer’s and non-com’s profiles, training and course of the service, educational activity, sport, inspections and aprraisal of training results. Chapter five Conditions and course of the service tells about social-existance conditions, higene i health care (including mortality and accidents during service), vet service, priesting service and religion. Other part of chapter focuses on troops's economy. It also shows wide array of discipline and crime matter (disciplinary offences, crimes and crime offences), military organ actions to fight subversive movement (mainly communist agitation), and activity linked with shielding military secrets. In the end it presents innerdivison holidays, ceremonies and unusual events. In the Epilogue the participation of garrison in combats during September and October is presented. The description of situation in town until Soviet and German occupation.
Opis: Wydział Historyczno-Socjologiczny. Instytut Historii i Nauk Politycznych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1189
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sklodowski_Krzysztof_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
4,3 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.