REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/11654
Tytuł: Język ojczysty w edukacji szkolnej w Polsce, Czechach i na Słowacji
Redaktor(rzy): Štěpáník, Stanislav
Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: kształcenie językowe
nauczanie języka ojczystego
polski, czeski, słowacki jako język ojczysty
lingwodydaktyka
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-paź-2021
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Seria: Lingwistyka i Edukacja;3
Abstrakt: Współczesną dydaktykę języków polskiego, słowackiego i czeskiego łączy orientacja psychodydaktyczna i ontodydaktyczna, a także skupienie się na zagadnieniach transdyscyplinarności. Pytanie o to, czego i jak uczyć w kontekście kształcenia językowego L1, nabiera szczególnego znaczenia w czasach gwałtownych przemian cywilizacyjnych i kulturowych. Książka składa się z sześciu rozdziałów zawierających analizy i propozycje rozwiązań wybranych problemów lingwodydaktyki we wszystkich trzech krajach. Podjęto m.in. kwestie funkcjonalnego i integrującego nauczania, wspieranej wynikami badań psycholingwistycznych orientacji na dziecko, a także (na różnych przykładach) analizowano sposoby przekładania na działania dydaktyczne wiedzy naukowej. Bazujące na wieloletnich badaniach własnych refleksje językoznawców zorientowanych dydaktycznie mogą mieć pozytywny wpływ na działania dydaktyków przedmiotowych i rozwój zawodowy nauczycieli.
Nota biograficzna: Doc. PhDr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK, Ph.D., pracuje w Katedrze Języka Czeskiego i Literatury na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, a także jako nauczyciel w szkole średniej. Specjalizuje się w dydaktyce języka czeskiego 2. i 3. stopnia oraz w dydaktyce porównawczej języka ojczystego. Wspiera kontakty w dydaktyce czeskiej, słowackiej i polskiej (współredaktor monografii Teaching of National Languages in the V4 Countries, 2016; współautor monografii Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polském didaktickém kontextu, 2019), autor monografi i badawczej Výuka češtiny mezi tradicí a inovací (2020) oraz główny autor najnowszej dydaktyki języka czeskiego Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy (2020), w której przedstawiono nowatorską koncepcję nauczania języka czeskiego, zwaną komunikační nauka o českém jazyku. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ARLE – International Association for Research in L1 Education oraz SIG EduLing – Special Interest Group for Educational Linguistics w ramach ARLE.
Dr hab. Elżbieta AWRAMIUK, prof. UwB, językoznawczyni polonistyczna, pracuje w Katedrze Językoznawstwa Porównawczego i Stosowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się kształceniem językowym, ortografią i fonetyką współczesnej polszczyzny, w tym także relacjami fonemiczno-grafemicznymi oraz ich praktycznym wymiarem w postaci wpływu na przyswajanie języka pisanego. Autorka książek: Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej (1999), Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku (2006) i Sto pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania (2016); współautorka Słownika gramatyki języka polskiego (2002) oraz Baterii Testów Pisania BTP IBE. Podręcznik (2015); redaktorka kilku tomów Z problematyki kształcenia językowego (2012, 2014, 2016, 2018). Sekretarz ARLE – International Association for Research in L1 Education w latach 2015-2019, członkini SIG EduLing – Special Interest Group for Educational Linguistics w ramach ARLE.
Sponsorzy: Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022, nr projektu: 009/RID/2018/19, kwota finansowania 8 791 222,00 zł
URI: http://hdl.handle.net/11320/11654
ISBN: 978-83-7431-645-3
Typ Dokumentu: Book
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku Białystok 2020
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)