REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1121
Tytuł: Phraseology in Poles’ language education
Inne tytuły: Frazeologia w kształceniu językowym Polaków
Autorzy: Awramiuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: language education
phraseology
communicative aspect
cognitive aspect
cultural aspect
kształcenie językowe
frazeologia
Data wydania: 2011
Data dodania: 1-lip-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Intercontinental Dialogue on Phraseology. Research on Phraseology in Europe and Asia: Focal Issues in Phraseological Studies. Volume One. Joanna Szerszunowicz, Bogusław Nowowiejski, Katsumasa Yagi, Takaaki Kanzaki (ed.), Białystok 2011, s. 371-387
Abstrakt: The paper is devoted to the presentation of the contemporary Polish language education with a special focus on phraseology discussed with reference to the changes which have occurred over the last twenty years, i.e. since the time of the statehood change. The analysis of the core curriculum which is valid now as well as Polish textbooks functioning on the market it possible to conclude that phraseological education encompasses three aspects. The communicative aspect refers to the education focused on the development of productive-receptive skills, connected with reception and creation of texts. The cognitive aspect concerns linguistic knowledge transmitted to students. The cultural aspect consists in introducing students to culture through phraseology. A change has occurred in the education regarding phraseology in the last twenty years in Poland consists in shifting from language education, communication- and cognition-oriented, to linguo-cultural communication, in which the communicative and cultural components dominate.
Artykuł poświęcony jest omówieniu współczesnej szkolnej edukacji polonistycznej w zakresie frazeologii na tle zmian, które dokonały się od czasu zmiany ustrojowej w 1989 roku. Analiza obowiązującej podstawy programowej oraz funkcjonujących na rynku podręczników do nauczania języka polskiego pozwalają stwierdzić, że w kształceniu frazeologicznym można wyodrębnić trzy aspekty. Aspekt komunikacyjny odnosi się do kształcenia zorientowanego na rozwijanie kompetencji nadawczo-odbiorczych, związanych z odbiorem i tworzeniem tekstów. Aspekt poznawczy dotyczy wiedzy językoznawczej, jaką przekazuje się uczniowi. Aspekt kulturowy oznacza wprowadzanie poprzez frazeologię w kulturę. Zmiana, jaka dokonała się w kształceniu dotyczącym frazeologii w ostatnim dwudziestoleciu, polega na przejściu od edukacji językowej, zorientowanej komunikacyjnie i poznawczo, do edukacji językowo-kulturowej, w której dominuje komponent komunikacyjny i kulturowy.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1121
ISBN: 978-83-7431-302-5
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Intercontinental s. 371-387.pdf158,61 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.