REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10997
Tytuł: Puszcza Białowieska w ekonarracjach
Inne tytuły: Białowieża Forest in Eco-Narratives
Autorzy: Trusewicz, Katarzyna
Promotor(rzy): Konończuk, Elżbieta
Słowa kluczowe: Puszcza Białowieska
ekokrytyka
ekonarracje
humanistyka ekologiczna
Simona Kossak
Białowieża Forest
ecocriticism
eko-narratives
ecologicalhumanities
Data wydania: 14-cze-2021
Data dodania: 31-maj-2021
Abstrakt: W pracy poddano analizie utwory przyrodopisarzy tematyzujących w swoich dziełach Puszczę Białowieską. Najważniejszą przyrodopisarką jest Simona Kossak, której gawędy, opowiadania oraz Saga Puszczy Białowieskiej stanowią punkt wyjścia do rozważań nad charakterem relacji człowieka z przyrodą. Włączając dzieła Kossak w kontekst utworów innych przyrodopisarzy, Bohdana Dyakowskiego, Jana Jerzego Karpińskiego, Janusza Bogdana Falińskiego, Adama Wajraka, Tomasza Samojlika oraz Michała Książka, starano się wykazać sposób, w jaki Puszcza Białowieska jest przedstawiana w ich utworach, które określa się wspólną kategorią ekonarracji.W pracy skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z dyskursem ekokrytycznym, który rozumie się jako sposób czytania tekstów kultury, skupiający się na analizie relacji człowieka z przyrodą. W tym celu przywołano refleksje prekursorów ekokrytyki, które zastały przedstawione w polskiej humanistyce dzięki książkom Anny Barcz Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej czy Julii FiedorczukCyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki. W rozdziale tym powołano się również na tezy zawarte w pracach innych polskich badaczek i badaczy, które w kolejnych rozdziałach pracy wykorzystano w celu analizy białowieskich ekonarracji.
The study analyses the works of nature writers who the matise the Białowieża Forest in theirworks. The most important nature writer is Simona Kossak, who setales, short stories and the Saga of the Białowieża Forest provide a starting point for consideration of the nature of the relationship between man and nature. By including Kossak's works in the context of works by other nature writers, Bohdan Dyakowski, Jan Jerzy Karpiński, Janusz Bogdan Faliński, Adam Wajrak, Tomasz Samojlik and Michał Książek, anattempt has been made to show the way in which the Białowieża Forestis presented in their works, which I define by the common category of eco-narratives. The paper focuses on issues related to the ecocritical discourse, which is understood as a way of reading cultural texts, focusing on the analysis of the relationship between man and nature. For this purpose, the reflections of precursors of ecocriticism, which were presented in the Polish humanities thanks to the books by Anna Barcz Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej or Julia Fiedorczuk Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki. This chapter also refers to the theses contained in the works of other Polish researchers, which were used in the following chapters of the paper to analyse the Białowieża eco-narratives.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Kolegium Literaturoznawstwa
Opis: Praca została udostępniona 10 dni przed obroną, włącznie z dniem obrony
URI: http://hdl.handle.net/11320/10997
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Trusewicz_Puszcza Bialowieska_w_ekonarracjach.pdf
Dostęp ograniczony
1,59 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)