REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Creativity. Theories – Research – Applications : [27] Strona domowa zespołu Zobacz statystyki

Logo

Creativity. Theories – Research – Applications
Na łamach czasopisma podejmowane są problemy kreatywności człowieka - jej rozpoznawania, korelatów, uwarunkowań, możliwości wspierania i rozwoju - analizowane z punktu widzenia pedagogiki, psychologii, socjologii twórczości, estetyki, etc. Ponadto dyskutowane są zagadnienia potencjału twórczego oraz rzeczywistych osiągnięć twórczych człowieka (twórczości codziennej i wybitnej). Rozpatrywane są także kwestie metodologiczne i statystyczne, dotyczące ilościowych i jakościowych badań prowadzonych nad twórczością w Polsce i za granicą. Czasopismo stanowi płaszczyznę pozytywnej konfrontacji różnorodnych sposobów postrzegania i badania twórczości; interparadygmatycznego i interdyskursywnego dialogu reprezentantów odmiennych opcji teoretycznych i metodologicznych.

The journal aims to provide a forum for the discussion of human creativity in all of its complexity – its recognition, correlates, determinants, possibilities for its encouragement and development – analyzed from the point of view of education, psychology, sociology, aesthetics, etc. Moreover, the journal will discuss issues of creative potential as well as actual creative achievements (everyday and eminent creativity). It will also consider methodological and statistical issues regarding quantitative and qualitative creativity studies in various countries. The journal is a platform for positive confrontation of the various ways of perceiving and investigating creativity and encouraging the interparadigmatic and interdiscursive dialogue of the representatives of distinct theoretical and methodological options.

Numery od roku 2015 są dostępne na stronie Sciendo:

Vol. 2, Issue 1 2015
Vol. 2, Issue 2 2015

Vol. 3, Issue 1 2016
Vol. 3, Issue 2 2016

Vol. 4, Issue 1 2017
Vol. 4, Issue 2 2017

Vol. 5, Issue 1 2018
Vol. 5, Issue 2 2018

Vol. 6, Issue 1 2019
Vol. 6, Issue 2 2019

Vol. 7, Issue 1 2020
Vol. 7, Issue 2 2020

Vol. 8, Issue 1 2021
Vol. 8, Issue 2 2021

Vol. 9, Issue 1 2022
Vol. 9, Issue 2 2022

Redaktorzy naczelni:
Janina Uszyńska-Jarmoc (Uniwersytet w Białymstoku)
Maciej Karwowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Kontakt: Wydział Pedagogiki i Psychologii,
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20
15-328 Białystok
e-mail: creativity@uwb.edu.pl
strona www: www.creativity.uwb.edu.pl

ISSN: 2354-0036
DOI 2014: 10.15290/ctra
DOI od 2015 (DE GRUYTER): 10.1515/ctra

Punktacja MNiSZW: 18.12.2019: 20; 18.02.2021: 40; 1.12.2021: 40

Przeglądaj