REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1090
Tytuł: Strategie adaptacyjne rodzin młodych migrantów. (Polscy migranci w Londynie po przystąpieniu Polski do UE)
Inne tytuły: Adaptation strategies of young immigrants’ family. (Polish immigrants in London after the Polish accession to the UE)
Autorzy: Winiecka, Katarzyna Anna
Promotor(rzy): Poleszczuk, Jan
Słowa kluczowe: adaptacja społeczna
social adaptation
migracja
migration
Unia Europejska
European Union
strategia
strategy
Polonia
Polish Diaspora
Data wydania: 12-cze-2014
Data dodania: 12-cze-2014
Abstrakt: Rozprawa doktorska poświęcona jest strategiom adaptacyjnym jakie są przyjmowane w grupie rodzin młodych migrantów polskich mieszkających w Londynie. Charakterystyczne dla badanej grupy jest, iż wyemigrowała z kraju pochodzenia po wstąpieniu polski do Unii Europejskiej. Migracja odbyła się zatem w warunkach legalności. Materiał badawczy, który posłużył do opracowania wniosków został zebrany dzięki przeprowadzeniu badań jakościowych z reprezentantami badanej grupy. Jako technikę badawczą zastosowano ustrukturalizowany wywiad pogłębiony. W rezultacie opracowano siedem strategii adaptacyjnych rodzin młodych Polaków zamieszkujących Londyn: strategię odrębności, odwróconego wsparcia pokoleniowego, zawieszenia, tymczasowego poświęcenia – uczestniczącego i nieuczestniczącego, osadzonego poświęcenia, konceptualnej przynależności i strategię wejścia. Łącznie stanowią one pewnego rodzaju kontinuum od sytuacji, w której migrant kompletnie nie integruje się ze społeczeństwem przyjmującym i własną grupą narodowościową, po pełne uczestnictwo w nowym środowisku życiowym.
Sponsorzy: The doctoral dissertation is devoted to the adaptation strategies that are adopted in young polish migrants’ families living in London. Characteristic for the study group is that they emigrated from the country of origin after the Poland’s accession to the European Union. It has been legal migration. The research material that was used to develop conclusion was collected by conducting qualitative research with representatives of the Polish migrants. As a research technique was used structured in-depth interview. In the result of the research have been constructed seven strategies of adaptation: a strategy of separation, strategy of inverted generational support, strategy of suspension, strategy of temporary sacrifice - participating and non-participating, strategy of embedded dedication, strategy of conceptual affiliation and strategy of entry. Together, they constitute a kind of continuum from a situation in which migrant do not integrates into the host society and their own ethnic group to situation of full participation in the new environment of life.
Opis: Wydział Historyczno-Socjologiczny. Instytut Socjologii.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1090
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Winiecka_Katarzyna_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
2,33 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.