REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1089
Tytuł: Antropolingwistyczne aspekty angielskich przymiotników określających emocje na tle współczesnego językoznawstwa
Inne tytuły: The Evolution of Semantic Fields of English Adjectives Describing Emotions on the Grounds of Historical Linguistics and Anthropolinguistics
Autorzy: Kowalczuk, Robert
Promotor(rzy): Grinev-Griniewicz, Siergiej
Słowa kluczowe: językoznawstwo historyczne
historical linguistics
antropolingwistyka
anthropolinguistics
semantyka
semantics
diachronia
diachrony
Data wydania: 19-gru-2013
Data dodania: 12-cze-2014
Abstrakt: W rozdziale pierwszym pt. „Współcześni ponowocześni – czyli, językoznawstwo vs. lingwistyczny postmodernizm.” Autor dysertacji nawiązuje do dynamicznego charakteru współczesnego językoznawstwa. W kolejnym rozdziale rozprawy doktorskiej, pt. „Ptaki z Wieży Babel – czyli, słów kilka o pochodzeniu języka.”, przyjmując jednoznaczną postawę, Autor uznaje ewolucyjny charakter języka homo sapiens sapiens. Rozdział trzeci, pt. „Współczesne metody badań lingwistycznych nad pochodzeniem i ewolucją języka.” zawiera porównawcze spektrum dyscyplin językoznawstwa działających w obszarze analizy relacji język-kultura-umysł. Autor dysertacji dodatkowo eksponuje założenia Antropolingwistyki, której główne postulaty zostały zawarte w Manifeście Białostockim w 2004 roku. Wstępem do części praktycznej jest rozdział czwarty, pt. „Problem złożoności semantycznej angielskich przymiotników określających emocje w badaniach lingwistycznych.”, w którym zostaje poruszone zjawisko „interferencyjności” pól semantycznych przymiotników określających emocje. Część praktyczna rozpoczyna się rozdziałem piątym, pt. „Analiza pola semantycznego desygnatu „happy” (szczęśliwy).”. Całość spostrzeżeń z badań zostaje zamknięta propozycją nowego pojęcia „kontrasemia”. W rozdziale szóstym, pt. „Analiza pola semantycznego desygnatu „angry” (zły).” przedstawiono diachroniczną analizę pola znaczeniowego desygnatu „angry” (zły). Ostatni rozdział rozprawy doktorskiej, pt. „Pochodzenie oraz synkretyzm angielskiego desygnatu „sad” (smutny) – zarys.” ukazuje analizę synkretyzmu desygnatu „sad” i jego gradacyjne przejście w złożoną polisemiczność językową.
The main objectives of the doctoral dissertation entitled “The Evolution of Semantic Fields of English Adjectives Describing Emotions on the Grounds of Historical Linguistics and Anthropolinguistics.” are to contribute another approach to the linguistic debate concerning the relations among language, culture, and the perception of the world through the prism of the evolution of semantic fields of English adjectives describing emotions. The additional areas of analyses encompass: (1) the characteristics of contemporary linguistics, (2) criticism of the vivid traces of making the issue of origin of language (or languages) the ideological one, and (3) multi-facetedness of linguistic research resulting in numerous scientific subdisciplines. To provide the reader with the example of such a contemporary, current phenomenon the author of the dissertation elaborates on Anthropolinguistics, the linguistic subdiscipline established in 2004 in Białystok, Poland. There are five, key objectives of the dissertation: (1) acceptance of the dynamic character and anthropological approach in the field of linguistic research, (2) approval of evolutionary features of language (and languages), (3) providing the explanatory notes of “Anthropolinguistics” and compilation of linguistic disciplines associated with the analyses of “language – mind” relations, (4) providing the complexity of semantic analyses of adjectival semantic fields, (5) evolutionary analyses of concepts “happy” and “angry” in the English language.
Opis: Wydział Filologiczny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1089
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kowalczuk_Robert_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
1,71 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.