REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1082
Tytuł: Gry językowe w rosyjskiej prozie postmodernistycznej (między poetyką a filozofią języka)
Inne tytuły: Language games in contemporary Russian fiction (between poetics and philosophy of language)
Autorzy: Biegluk-Leś, Weronika
Promotor(rzy): Supa, Wanda Marianna
Słowa kluczowe: gra językowa
language games
postmodernizm
postmodernism
postmodernizm rosyjski
Russian postmodernism
intertekstualność
intertextuality
współczesna literatura rosyjska
contemporary Russian fiction
Data wydania: 8-kwi-2014
Data dodania: 10-cze-2014
Abstrakt: Celem rozprawy jest określenie statusu gier językowych w rosyjskiej prozie postmodernistycznej, pokazanie ich różnorodności, sposobów uobecniania się oraz funkcjonalizacji w utworach rosyjskich postmodernistów, począwszy od przełomu lat 70. i 80. XX wieku, a kończąc na tekstach powstałych na początku XXI wieku. Wywód zmierza do uzasadnienia tezy o kluczowej roli gier językowych dla poetyki omawianych tekstów, nie tylko w warstwie stylistycznej czy kompozycyjnej. Gry językowe w znaczący sposób współdecydują bowiem o istocie takich aspektów dzieła jak: podmiot, fikcja oraz mimesis, przekraczając ich tradycyjne pojmowanie, skupiając jak w soczewce najważniejsze elementy postmodernistycznego paradygmatu. Analiza i interpretacja poszczególnych tekstów jest z jednej strony ukierunkowana na ukazanie specyfiki postmodernistycznego ujęcia gry, z drugiej - jest próbą pokazania swoistości funkcjonowania i realizacji strategii gry u poszczególnych prozaików, z uwzględnieniem sposobów przekraczania przez rosyjskich twórców jej ograniczeń. Powyższe zagadnienia omawiane są na przykładzie wybranych utworów Saszy Sokołowa, Walerii Narbikowej i Wiktora Pielewina.
The study shows diversity and functionality of language games in Russian postmodern fiction. The analysis aims at proving the crucial role of language games in terms of style, composition and epistemology of novels by Sasha Sokolov, Valeria Narbikova and Victor Pelevin. Language games help – in a meaningful way – to surpass traditional understanding of such essential aspects of fiction as subject and mimesis. They function as a focus of postmodern paradigm. The analysis has revealed the specificity of postmodern approach to language games, and confirmed the hypothesis, that Russian writers – while using ontological, epistemological and stylistic attitudes – were also focused on transcending limitations of postmodernism, e.g. in attempts to restore mimesis, satire or tragism within the fictional and metafictional games.
Opis: Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1082
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Biegluk-Les_Weronika_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
1,92 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.