REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/1081
Tytuł: Problemy normalizacji terminologii angielskiej (na przykładzie terminologii leksykologicznej)
Inne tytuły: Problems in normalization of the English terminology (on the example of the lexicological terminology)
Autorzy: Ligocka, Ewa Alicja
Promotor(rzy): Grinev-Griniewicz, Siergiej
Słowa kluczowe: termin
term
terminologia
terminology
leksykologia
lexicology
pojęcie
notion
terminoznawstwo
terminology science
Data wydania: 19-gru-2013
Data dodania: 10-cze-2014
Abstrakt: Badania przeprowadzone w pracy są próbą prezentacji współczesnego stanu angielskiej terminologii leksykologicznej. Problematyka badawcza przedstawiona została w pięciu rozdziałach stanowiących zasadniczą część pracy. Rozprawę kończy podsumowanie, bibliografia i 26 załączników. Głównym założeniem pierwszego składnika rozprawy jest projekcja teoretyczna. W ramach drugiego komponentu rozprawy zaprezentowana jest analiza źródeł materiału leksykalnego. W trzecim module dysertacji autorka podjęła próbę zbadania strukturalnych typów terminów. W rozdziale czwartym przeprowadzono badania etymologiczne zgromadzonego materiału badawczego. W piątym rozdziale niniejszej dysertacji zostały zbadane różne zjawiska semantyczne w wybranej terminologii. Analizę semantyczną rozpoczęto od stosunków hiponimicznych, gdyż w wyniku takich badań można ustalić strukturę wybranego obszaru semantycznego. Tak skonstruowany i przedstawiony w rozprawie model hiponimicznego obrazu terminologii leksykologicznej może stanowić skuteczne narzędzie będące w stanie sprostać wyzwaniom globalizacji w kontekście komunikacji wielojęzycznej. Analiza tych zjawisk pozwoliła pokazać różne tendencje, które występują w procesie tworzenia nowych pojęć oraz w ich dalszym rozwoju w kontekście badanego leksykonu.
The subject of the paper is presenting the results of analysing the English lexicological terminology. Main traditional stages of ordering terminology are presented in five chapters. The first one serves as theoretical component. The next step of the conducted terminological research was the analysis of the terminology proper. Secondly, the author points out that structural types and types of term-formation are quite different aspects of lexical features and their study. Thirdly, relatively low frequency of a means of term-formation might have signified either means coming out of usage or new, perspective means that have not yet attained sufficient level of usage. Fourthly, there was found a certain relation between the predominant forms of terms and time of their appearance. The main direction of the conducted terminological research was the analysis of the existing forms of terms. As was found in the present investigation the most productive means of word-formation in the English lexicology is syntax term-formation because 60% of lexicological terms are word-combinations, e.g. functional relations, etc. In the fifth chapter the author focused on analysing the nature of semantic change to clarify the process of this change and describe how various changes of meaning were brought about.
Opis: Wydział Filologiczny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/1081
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ligocka_Ewa_Alicja_doktorat.pdf
Dostęp ograniczony
1,41 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.