REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/10405
Tytuł: Socjolekt strzelecki na tle polszczyzny ogólnej
Inne tytuły: Shooting sociolect against the background of general Polish
Autorzy: Sobolewska, Monika
Promotor(rzy): Sokólska, Urszula
Strawińska, Anetta Bogusława
Słowa kluczowe: socjolekt
polszczyzna ogólna
strzelectwo sportowe
sociolect
General Polish
sports shooting
Data wydania: 24-mar-2021
Data dodania: 12-mar-2021
Abstrakt: Celem niniejszej rozprawy było przeanalizowanie języka strzelców sportowych, który nie był dotychczas szczegółowo opracowywany i umiejscowienie go wśród odmian polszczyzny ogólnej. Praca składa się z pięciu rozdziałów, wstępu, zakończenia, bibliografii oraz indeksu nazw. We wstępie przedstawiłam przedmiot i cele badań oraz założenia metodologiczne pracy. Przyjrzałam się terminologii, opisałam materiał i sposoby jego zbierania. Omówiłam stan badań nad odmianami zawodowymi i środowiskowymi polszczyzny oraz nad socjolektem sportowym. Rozdział pierwszy stanowi próbę klasyfikacji semantyczno-strukturalnej nazw z zakresu strzelectwa sportowego. W rozdziale drugim zwróciłam uwagę na funkcjonowanie socjolektu strzeleckiego w kontekście różnych relacji panujących na strzelnicy. W rozdziale trzecim skupiłam się na analizie ankiet dotyczących stereotypu strzelca w polszczyźnie. Rozdział czwarty to analiza komentarza telewizyjnego w oparciu o nagrania wideo pochodzące z finałów Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku. W rozdziale piątym pokazałam socjolekt strzelecki na tle innych odmian funkcjonalnych polszczyzny. Natomiast w zakończeniu podsumowałam dotychczasowe badania, wskazałam podobieństwa i różnice socjolektu strzeleckiego wobec polszczyzny ogólnej oraz wytyczyłam dalsze kierunki badań. Całość dopełnia indeks nazw.
The purpose of this dissertation was to analyse the language of sport shooters, which had so far not been described in detail, and to place it among the varieties of general Polish. The work consists of five chapters, introduction, conclusion, bibliography, and index of names. In the introduction I presented the subject and objectives of the research and the methodology of the work. I discussed the state of research on varieties of Polish related to specific professions or communities, as well as the sports sociolect. The first chapter is an attempt at semantic and structural classification of names in the field of sport shooting. In the second chapter I discussed the functioning of the shooting sociolect in the context of various relations observed at the shooting range. In chapter three, I focused on analysing surveys about the stereotype of a shooter in Polish. Chapter four is an analysis of television commentary based on video recordings from the 2016 Rio de Janeiro Olympic Games finals. In the fifth chapter I showed the shooting sociolect against the background of other functional varieties of Polish. In the conclusion I summarized the research so far, pointed out the similarities and differences of the shooting sociolect in relation to general Polish, and suggested further research directions. The whole work is complemented by an index of names.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Filologiczny. Instytut Filologii Polskiej
Opis: Praca została udostępniona 10 dni przed obroną, włącznie z dniem obrony.
URI: http://hdl.handle.net/11320/10405
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Sobolewska_Socjolekt_strzelecki_na_tle_polszczyzny_ogólnej.pdf
Dostęp ograniczony
120,42 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.