REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Zadaniem RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w Uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty zostały podzielone na kolekcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku w 2014 roku otrzymało dofinansowane ze środków MNiSW, w zakresie działalności upowszechniającej naukę (677/P-DUN/2014), na realizację zadania "Poszerzenie zasobów naukowych Biblioteki im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku poprzez rozwój repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu w Białymstoku"
Zmiana w strukturze RUB
W 2016 roku nastąpiła zmiana w strukturze Repozytorium. Powstał nowy zespół promujący naszą uczelnię – Konferencje naukowe i edukacyjne. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku wszystkie publikacje będące wynikiem spotkań naukowych organizowanych przez jednostki UwB i organizacje studenckie, powinny być przekazane do zamieszczenia w Repozytorium.Czarny Romantyzm
W RUB zdeponownao 14 tytułów z serii wydawniczej Czarny Romanyzm - krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej.