REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Witamy w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku

Zadaniem RUB jest gromadzenie i upowszechnianie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Celem utworzenia RUB jest przede wszystkim promowanie kadry naukowej, doktorantów i studentów Uniwersytetu w Białymstoku oraz zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac naukowych prowadzonych w Uczelni. Repozytorium ma budowę hierarchiczną, odzwierciedlającą strukturę uczelni. Tworzą ją wydziały oraz jednostki pozawydziałowe, stanowiące zespoły. Dokumenty zostały podzielone na kolekcje, które zostały przyporządkowane poszczególnym zespołom. Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r.

Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku w 2014 roku otrzymało dofinansowane ze środków MNiSW, w zakresie działalności upowszechniającej naukę (677/P-DUN/2014), na realizację zadania "Poszerzenie zasobów naukowych Biblioteki im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku poprzez rozwój repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu w Białymstoku"Nowe numery czasopism w RUB
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ostatnio zdeponowanych czasopism:Białostockie Teki Historyczne T. 15, Białostockie Studia Prawnicze Vol. 22 nr 3, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych nr 2(3), Crossroads Issue 16, Elpis T. 19, Formalized Mathematics Volume 25 Issue 2 i Volume 25 Issue 3, Optimum Nr 4(88), Rocznik Teologii Katolickiej T. 16/1, T. 16/2 i T. 16/3.Serie wydawnicze z Wydziału Filologicznego
Wzrosła aktywność pracowników naukowych Wydziału Filologicznego deponujących prace w Repozytorium UwB. Wśród umieszczonych publikacji znajduje się 15 tytułów z serii wydawniczej Czarny Romanyzm oraz 15 tytułów z serii Przełomy/Pogranicza.