REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011 : [121]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko

  redakcja naukowa
  Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski

  Białystok 2013

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. Jarosław Ławski
  Mickiewicz, Białoruś, Profesor Swietłana Musijenko
 2. Anna Janicka
  Projekt naukowy „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”

 3. I. LUDZIE I IDEE POGRANICZA

 4. Małgorzata Czermińska
  Profesor Swietłany Musijenko żywot i sprawy
 5. Magdalena Popiel
  List Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych
 6. Aleksander Naumow
  Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskie jako składnik kulturowego uniwersum I Rzeczypospolitej
 7. Włodzimierz Szturc
  Et in „nevedomaja strana” ego. O wspólnocie doświadczenia zaświatów w prakulturach granicznych
 8. Kwiryna Ziemba
  Dyskurs etniczny w literaturze polskiej. Od Mickiewicza do Renesansu i z powrotem
 9. Anna Sobiecka
  Regionalizm i mała ojczyzna. Propozycja Zbigniewa Zielonki
 10. Magdalena Saganiak
  O niemożliwości dialogu międzykulturowego. Teza prowokacyjna
 11. Mariya Bracka
  Wartości narodowe na pograniczu kultur i światopoglądów

 12. II. KRESOWE SILVA RERUM

 13. Grażyna Borkowska
  Piękny wiek XIX?
 14. Alois Woldan
  Zdradzona kochanka – wersja kresowa
 15. Alina Kowalczykowa
  Zdławiony bunt młokosa
 16. Józef Bachórz
  Niespodziewana chwila z Kirkorem
 17. Tadeusz Budrewicz
  Pasierby (Fortuny) – powrót powieści tendencyjnej?
 18. Zofia Budrewicz
  Wędrówki na Kresy polskości w międzywojennej prozie dla młodzieży
 19. Anna Janicka
  Czytanie Zapolskiej – style, metodologie, idee
 20. Maria Kalinowska
  Grecka podróż Herberta
 21. Krzysztof Kopczyński
  „Widzieć, aby wiedzieć”. O filmie Marcela Łozińskiego 89 mm od Europy

 22. III. SŁOWO, JĘZYK, KULTURA

 23. Ewa Rudnicka
  Kresowe ambicje leksykograficzne w XIX wieku – założenia metodologiczne do zbioru Bogactw mowy polskiej
 24. Krystyna Szcześniak
  Wybrane drzewa a obraz żmij, gadów i węży w zamowach języka białoruskiego
 25. Leszek Bednarczuk
  Беларуска-ўкраінскія моўныя сувязі на землях вкл
 26. Leonarda Dacewicz
  Imiona w strukturze nazwisk dawnych mieszkańców polsko-litewsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza jako fakt kulturowy
 27. Urszula Andrejewicz
  Dystrybucyjny opis składniowy jednostki robić – cechy leksemu czasownikowego i komponentu związku frazeologicznego
 28. Diana Saniewska, Justyna Samsel
  Językowy obraz kresowości ukraińskiej w pismach Jarosława Iwaszkiewicza
 29. Jerzy Nikitorowicz
  Czy edukacja winna przedstawiać prawdę o kresach wschodnich, czy kultywować mity i stereotypy?

 30. IV. INNOŚĆ, OBCOŚĆ, NARODOWOŚĆ

 31. Krystyna Krawiec-Złotkowska
  Floralium w Dworzankach Jana z Wielomowic Gawińskiego
 32. Viviana Nosilia
  Dzieciństwo na pograniczu. Rekonesans
 33. Ryszard Löw
  Rzecz o Józefie Chazanowiczu – lekarzu białostockim
 34. Krystyna Jakowska
  Granice „ja”. O szyfrowanych dziennikach Orzeszkowej i Wata
 35. Dariusz Szczukowski
  Bolesława Leśmiana sygnatury inności
 36. Grzegorz Kowalski
  Ciekawość, pożądanie i baśń w Przygodach Sindbada Żeglarza Leśmiana
 37. Paweł Kuciński
  Wschód, Kresy, getto – mit polityczny i totalitaryzm
 38. Barbara Olech
  Tożsamość na pograniczu – Wspomnienia Polaka z Łotwy Stanisława Butnickiego
 39. Feliks Tomaszewski
  Mickiewicz w Imperium Ryszarda Kapuścińskiego

 40. V. BIAŁORUŚ, POLESIE, NIEMEN

 41. Susan Gibson Mikos, Michael J. Mikos
  Kresy w obiektywie Louise Arner Boyd, amerykańskiej eksploratorki (1934)
 42. Anna Kieżuń
  Mit egzotycznego Polesia w powieści dla młodzieży A. F. Ossendowskiego
 43. Tadeusz Sucharski
  Między dwiema liniami Curzona, czyli Białoruś w polskiej prozie emigracyjnej
 44. Helena Bilutenko
  К проблеме героя в поэме Адама Мицкевича Пан Тадеуш
 45. Agnieszka Czajkowska
  Wołyń, Polesie, Litwa – centrum świata, kresy opowieści. O podróżach i rysunkach Józefa Ignacego Kraszewskiego
 46. Wiktor Istomin
  Стереотип «польская шляхта» в романе Элизы Ожешко Над Неманом
 47. Magdalena Dziugieł-Łaguna
  Aksjologiczny wizerunek mieszkańca Kresów w prozie Elizy Orzeszkowej
 48. Sylwia Karpowicz-Słowikowska
  „Swoi” i „obcy”. Kresy w publicystyce Bolesława Prusa
 49. Helena Nielepko
  Pogranicze kulturowe w dramacie Tadeusza Micińskiego Noc rabinowa

 50. VI. UKRAINA, UKRAINA...

 51. Włodzimierz Toruń
  Ukraina Słowackiego. Inspiracje, obrazy, idee
 52. Natalia Malutina
  Fenomenologia tragizmu w polskim i ukraińskim dramacie naturalistyczno-symbolicznym
 53. Eulalia Papla
  Bukowina Olgi Kobylańskiej: przyroda, kobieta, modernizm
 54. Grzegorz Kowal
  Mit(y) Galicji
 55. Olga Voznyuk
  W dolinie Dniestru: wizja przestrzeni wielokulturowej w twórczości Jerzego Stempowskiego
 56. Włodzimierz Próchnicki
  Stanisław Vincenz i Europa bez granic
 57. Piotr Lis
  Obcy wśród Hucułów. Figura przybysza w Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza
 58. Tetiana Dovzhok
  Włodzimierza Odojewskiego zmierzch Kresów. Próba opisu postkolonialnego

 59. VII. ZNACZENIA I FORMY POGRANICZNOŚCI

 60. Jan Tomkowski
  Eseista jako literacki przemytnik
 61. Łukasz Zabielski
  Kajetan Koźmian z perspektywy literackiego renegata - Franciszka Morawskiego
 62. Zbigniew Kaźmierczyk
  „Bo on nie pójdzie, jak dawni rycerze”. (Przemiana etosu na gruncie Słowiańszczyzny – w kręgu Filomatów)
 63. Mieczysław Inglot
  Obraz niemiecko-polskiego pogranicza w powieści Jana Zachariasiewicza Na kresach (1860)
 64. Bolesław Faron
  Maria Kownacka nad Popradem i Dunajcem
 65. Monika Roman
  Teatru Wierszalin „reportaże o końcu świata”
 66. Karolina Czerska
  Wielopole i Wielopole Tadeusza Kantora – gdzie przestrzeń składa się z granic


  Wiktor Choriew in memoriam

  redakcja naukowa
  Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski

  Białystok 2013

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

 1. Jarosław Ławski
  Idee pogranicza, idee Europy. Źródła, zmiany, kontrowersje

 2. I. LUDZIE DIALOGU, DIALOGI LUDZI

 3. Swietłana Musijenko
  Profesor Wiktor Aleksandrowicz Choriew. Spojrzenie z Grodna
 4. Mikołaj Sokołowski
  O współpracy z Profesorem Choriewem
 5. Anna Janicka, Jarosław Ławski
  Dzień z Wiktorem Aleksandrowiczem Choriewem: Grodno
 6. Adam Bezwiński
  Koncepcja Europy w myśli filozoficznej Piotra Czaadajewa
 7. Danuta Piwowarska
  Romantyków rosyjskich podróże do Europy
 8. Jerzy Snopek
  Polsko-węgierskie „dialogi z Sowietami”. Vincenz – Márai
 9. Marek Szladowski
  O kulturowym spotkaniu Wschodu z Zachodem w 1944 roku – relacje Sándora Máraiego
 10. Grażyna Pawlak
  Jan Parandowski a Rosja
 11. Anna Sobieska
  Z historii cygańskiego śpiewu w Rosji

 12. II. BIZANCJUM, RUŚ, PRAWOSŁAWIE

 13. Dawid Szymczak
  Obraz społeczeństwa ruskiego na tle dziejów Kościoła w piśmiennictwie ks. Piotra Skargi
 14. Marzanna Kuczyńska
  Odbiorca wpisany w ruskie kaznodziejstwo renesansu (XVI/XVII w.) jako człowiek pogranicza kulturowo-religijnego
 15. Piotr Chomik
  Literatura prawosławna a tożsamość narodowa i religijna po Unii Brzeskiej
 16. Witold Kołbuk
  Spór o konsekwencje Unii Brzeskiej w piśmiennictwie polskim i rosyjskim w XIX wieku
 17. Antoni Mironowicz
  Kościół bizantyjski w kształtowaniu tożsamości mieszkańców Europy wschodniej i środkowo-wschodniej
 18. Monika Grygiel
  Rozpaczliwe poszukiwanie wartości – Rozpacz Vladimira Nabokova

 19. III. ROMANTYZM – KONTESTACJE I KONTYNUACJE

 20. Urszula Makowska
  Antoni Malczewski na teatrze
 21. Marta Białobrzeska
  Mit Antoniego Malczewskiego w poezji polskiej
 22. Michał Kuziak
  Romantycy i inność. Pogranicza kulturowe w prelekcjach paryskich Mickiewicza
 23. Leszek Zwierzyński
  Realne i symboliczne obrazy pogranicza w poezji Juliusza Słowackiego
 24. Tadeusz Półchłopek
  Motywy wielokulturowej cywilizacji europejskiej w twórczości literackiej i publicystycznej Leszka Dunina Borkowskiego
 25. Dorota Kulczycka
  Ojczyzna – dom – świątynia – matka. Wyobrażenia Ziemi Świętej we wspomnieniach podróżników doby romantyzmu
 26. Joanna Pietrzak-Thébault
  Iskry na włosko-dalmatyńskim pograniczu, czyli Tommaseo bez granic
 27. Henryk Słoczyński
  Koncepcja przestrzeni Józefa Szujskiego jako rewizja romantycznego obrazu misji Polski na Wschodzie

 28. IV. WSCHÓD, BIAŁYSTOK, SZTUKA

 29. Wojciech Piotrowski
  Geografia literacka byłych ziem dawnej Rzeczypospolitej (1700–1900)
 30. Jolanta Kowal
  Wileńska Haskala wobec głównych idei Oświecenia europejskiego
 31. Joanna Tomalska
  Bencjon Rabinowicz i środowisko żydowskich artystów Białegostoku
 32. Beata Mróz
  Ignacy Julian Ceyzik (1779–ok. 1860). Artysta rzeźbiarz, fałszerz carskich banknotów, zesłaniec
 33. Bożena Chodźko
  Fenomeny zauroczeń. Piotr Sawicki – przypadek indywidualny
 34. Marek Kochanowski
  W poszukiwaniu autentyczności. Powieści Ignacego Karpowicza
 35. Krzysztof Woźniak
  Wybrane elementy architektoniczne współczesnych cerkwi w Polsce wobec tradycyjnego modelu

 36. V. LITEWSKIE POGRANICZA

 37. Tadeusz Bujnicki
  Wilno międzywojenne – kresowe? Regionalne? Pograniczne?
 38. Andrzej Baranow
  Dziewiętnastowieczność w litewsko-polskich związkach literackich (wybrane aspekty)
 39. Anna Wydrycka
  Kresy Anny Zahorskiej
 40. Inesa Szulska
  Literacki obraz mieszkańca polsko-litewsko-białoruskiego pogranicza w prozie Anny Zahorskiej
 41. Halina Turkiewicz
  Regionalizm i uniwersalizm międzywojennej poezji wileńskiej
 42. Maria Jolanta Olszewska
  Codzienność kresowa utrwalona w pamięci, czyli Szczenięce lata Melchiora Wańkowicza
 43. Anna Józefowicz
  Portrety mieszkańców wsi pogranicza północno-wschodniej Polski „malowane” w opowieści ludowej, podaniu, legendzie
 44. Jolanta Sawicka-Jurek
  „Ty ze swoją rodziną śpisz ostatnią noc...” O podlaskich pieśniach przedpogrzebowych

 45. VI. NA STYKU POLSKI, NIEMIEC, EUROPY

 46. Mariusz Jochemczyk
  Śląski óikos – na rubieżach światów
 47. Barbara Sawicka-Lewczuk
  Z refleksji Franza von Baadera o Wschodzie
 48. Agnieszka Czajkowska
  Oblicza Szwajcarii w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego
 49. Katarzyna Tałuć
  Historiozoficzne koncepcje Śląska jako pogranicza w piśmiennictwie ks. Emila Szramka
 50. Iwona Drażba
  Lyck/Ełk. O Muzeum ziemi ojczystej Siegfrieda Lenza
 51. Kamila Gieba
  Memento dla prowincji. O Miedziance. Historii znikania Filipa Springera
 52. Joanna Pawłowska
  Z relacji Unia Europejska – Polska: o pewnym aspekcie wsparcia

 53. VII. OBLICZA DWUDZIESTOWIECZNOŚCI: MIŁOSZ I INNI

 54. Elżbieta Mikiciuk
  O „duszy rosyjskiej” w Teodorze Dostojewskim i Płomieniach Stanisława Brzozowskiego, a także o polskości i powieściowym obrazie Kresów
 55. Zofia Zarębianka
  Inspiracje duchowością Dalekiego Wschodu w dziele poetyckim Czesława Miłosza
 56. Jan Miklas-Frankowski
  Katastrofizm Trzech zim Czesława Miłosza
 57. Marek Bernacki
  Bariery, uprzedzenia, fobie. Obraz stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej (we wspomnieniach Czesława Miłosza)
 58. Anna Szóstak
  Dziedzictwo zmityzowanej świadomości człowieka Kresów w literackim dorobku Czesława Miłoszaj
 59. Michał Siedlecki
  Dolina Issy i Świat (Poema naiwne) Czesława Miłosza – punkty zwrotne w recepcji, meandry interpretacji

 60. VIII. PATRZĄC W STRONĘ POŁUDNIA I WSCHODU

 61. Zbigniew Kaźmierczyk
  Irański dualizm w kosmogonii Słowian – stan badań
 62. Daniel Kalinowski
  Projekcje i projekty. Stanisława Potockiego i Jerzego Tymkowskiego obrazy Chin
 63. Marian Śliwiński
  Kategoria serca w słowianofilstwie Jana Pawła Woronicza
 64. Marta Ruszczyńska
  Literackie portrety mieszkańców pogranicza w powieściach Abgara Sołtana
 65. Anna Janicka
  „Sprawa Zapolskiej”– źródła, konteksty, propozycje interpretacyjne
 66. Grzegorz Czerwiński
  O „sprawozdaniach” Jakuba Szynkiewicza, czyli Mufti Drugiej Rzeczypospolitej jako pisarz
 67. Swietłana Musijenko
  Роман Зофии Налковской Недобрая любовь – гродненские реалии
 68. Jan Konopka
  Sprawa polska w wystąpieniach Ignacego Jana Paderewskiego (lata 1910–1941)

Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 121
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2013Sprawa polska w wystąpieniach Ignacego Jana Paderewskiego (lata 1910–1941)Konopka, Jan--
2013Роман Зофии Налковской Недобрая любовь – гродненские реалииMusijenko, Swietłana--
2013O „sprawozdaniach” Jakuba Szynkiewicza, czyli Mufti Drugiej Rzeczypospolitej jako pisarzCzerwiński, Grzegorz--
2013„Sprawa Zapolskiej”– źródła, konteksty, propozycje interpretacyjneJanicka, Anna--
2013Literackie portrety mieszkańców pogranicza w powieściach Abgara SołtanaRuszczyńska, Marta--
2013Kategoria serca w słowianofilstwie Jana Pawła WoroniczaŚliwiński, Marian--
2013Projekcje i projekty. Stanisława Potockiego i Jerzego Tymkowskiego obrazy ChinKalinowski, Daniel--
2013Irański dualizm w kosmogonii Słowian – stan badańKaźmierczyk, Zbigniew--
2013Dolina Issy i Świat (Poema naiwne) Czesława Miłosza – punkty zwrotne w recepcji, meandry interpretacjiSiedlecki, Michał--
2013Dziedzictwo zmityzowanej świadomości człowieka Kresów w literackim dorobku Czesława MiłoszaSzóstak, Anna--
2013Bariery, uprzedzenia, fobie. Obraz stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej (we wspomnieniach Czesława Miłosza)Bernacki, Marek--
2013Katastrofizm Trzech zim Czesława MiłoszaMiklas-Frankowski, Jan--
2013Inspiracje duchowością Dalekiego Wschodu w dziele poetyckim Czesława MiłoszaZarębianka, Zofia--
2013O „duszy rosyjskiej” w Teodorze Dostojewskim i Płomieniach Stanisława Brzozowskiego, a także o polskości i powieściowym obrazie KresówMikiciuk, Elżbieta--
2013Z relacji Unia Europejska – Polska: o pewnym aspekcie wsparciaPawłowska, Joanna--
2013Memento dla prowincji. O Miedziance. Historii znikania Filipa SpringeraGieba, Kamila--
2013Lyck/Ełk. O Muzeum ziemi ojczystej Siegfrieda LenzaDrażba, Iwona--
2013Historiozoficzne koncepcje Śląska jako pogranicza w piśmiennictwie ks. Emila SzramkaTałuć, Katarzyna--
2013Oblicza Szwajcarii w twórczości Józefa Ignacego KraszewskiegoCzajkowska, Agnieszka--
2013Z refleksji Franza von Baadera o WschodzieSawicka-Lewczuk, Barbara--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 121