REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "W kręgu problemów antropologii literatury", 20-22 września 2012 : [73]
Strona glówna kolekcji Zobacz statystyki

  W KRĘGU PROBLEMÓW ANTROPOLOGII LITERATURY
  ANTROPOLOGIA CODZIENNOŚCI

  STUDIA POD REDAKCJĄ
  WANDY SUPY
  Białystok 2013

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści 1. Wanda Supa
  Kategorie „krzywdy” i „winy” w literackiej pamięci o Kresach w literaturach polskiej i ukraińskiej
 2. Barbara Wierzbicka
  Otwartość kulturowa w siedemnastowiecznej Polsce, czyli o peregrynacjach młodych szlachciców
 3. Анастасия Липинская
  Инокультурные реалии в английской готической новелле
 4. Светлана Салова
  „Своё” – „чужое”: механизм „склонения на русские нравы” в притчах А. П. Сумарокова
 5. Magdalena Dąbrowska
  Ze studiów nad rosyjsko-polskimi związkami naukowymi, kulturalnymi i literackimi początku XIX wieku (wokół korespondencji Jewfimija Bołchowitinowa z Wasilijem Anastasiewiczem)
 6. Наталья Володина
  А. И. Герцен о католичестве: мемуарный и художественный дискурсы
 7. Нино Бакрадзе
  Творчество Григола Робакидзе в отношении к немецкому романтическому мировоззрению
 8. Artur Sadecki
  Самый близкий – самый далекий: локальные стереотипы в рассказе Грабеж Н. С. Лескова
 9. Dorota Horczak
  Aksjologiczne nacechowanie temporalności ‘własnej’ i ‘obcej’ w powieści Iwana Szmielowa Drogi niebiańskie
 10. Ludmiła Łucewicz
  Авторский стереотип немца в Исповеди Михаила Бакунина
 11. Алла Лукинова
  „Лучшие цветы немецкой поэзии на русской почве”: бледный список или поэтический взлет? (К проблеме эволюции творчества А. А. Фета)
 12. Joanna Wasiluk
  Станаўленне беларускай нацыянальнай ідэі ў паслярэформенны перыяд – Кастусь Каліноўскі
 13. Monika Wróblewska
  Typologia nieodwzajemnionej miłości w ukraińskim i polskim modernizmie (na przykładzie utworów: Miłość Jana Kasprowicza, Zwiędłe liście Iwana Franki i Z dziennika samobójcy Piotra Karmańskiego)
 14. Жанна Грачева
  Концепт „потусторонность” в творчестве В. Набокова: „свое” и „чужое”
 15. Wojciech Jóźwiak
  Na Carewcu Nikoły Naczowa – antysemityzm po bułgarsku?
 16. Игорь Каргашин
  О „польском хронотопе” в прозе Ю. Казакова
 17. Rafał Siwicki
  Człowiek wobec przyrody w Białym statku Czyngiza Ajtmatowa
 18. Ольга Бараш
  Бал в опере Ю. Тувима и Представление И. Бродского: типологическое родство или интертекстуальная связь?
 19. Татьяна Автухович
  „Свое” как „чужое”, „чужое” как „свое” в экфрасисах И. Бродского: диалектика самоопределения в ситуации отчуждения
 20. Наталія Полохова
  Інтертекстуальні особливості прози Є. Гуцала 70-х років ХХ ст.
 21. Галина Шпилевая
  В. С. Высоцкий в польском литературоведении и культуре (соцальный и антропологический аспекты)
 22. Monika Sidor
  Między „swoim” i „cudzym”. Stosunek człowieka do przestrzeni w utworze Aleksandra Sołżenicyna Sierpień czternastego
 23. Ірына Поўх
  Архетыпы дому і чужога ў зборніку Алеся Разанава Гановерскія пункціры
 24. Anna Sakowicz
  Вобраз роднага ў аповесці Пушчанская адысея Аляксея Карпюка
 25. Anna Alsztyniuk
  Польская тэматыка ў рамане Янкі Брыля Птушкі і гнёзды
 26. Dorota Żygadło-Czopnik
  „Mapy czasem kłamią”. Ksenofobia i otwartość kulturowa w powieści Jaroslava Rudiša Niebo pod Berlinem
 27. Ирына Бетко
  Дискурс свого і чужого в повісті Юрія Андруховича Рекреації
 28. Андрей Марданов
  Ксенофобия и культурная открытость как тематическая особенность произведений Дж. Барнса
 29. Наталия Сейбель
  „Советские” штампы в пьесах Х. Мюллера


  W KRĘGU PROBLEMÓW ANTROPOLOGII LITERATURY
  W STRONĘ ANTROPOLOGII NIEZWYKŁOŚCI

  STUDIA POD REDAKCJĄ
  WANDY SUPY
  Białystok 2013

  ZOBACZ CAŁY TOM

  Spis treści

  Antropologia dnia powszedniego… i sytuacji wyjątkowych

 1. Александр Авдеев
  Стихотворная эпитафия Черниговского полковника Якова Кондратьевича Лизогуба
 2. Walentyna Jakimiuk-Sawczyńska
  Человек и его проблемы (На основании первого сборника Юмористических рассказов Тэффи)
 3. Małgorzata Pietrzak
  Ojczyzna jako topos i marzenie w twórczości M. Rodziewiczówny, Cz. Miłosza i T. Konwickiego
 4. Татьяна Гридина
  Стереотипы обыденного сознания в художественном тексте: фразеологические реминисценции в рассказах С. Д. Кржижановского
 5. Wioleta Nikitiuk-Perkowska
  Экзістэнцыяльная праблематыка ў творчасці Наталлі Арсенневай
 6. Katarzyna Duda
  Antropologia dnia powszedniego współczesnego człowieka rosyjskiego (powieści kryminalne Tatiany Polakowej i Wiktorii Płatowej)
 7. Татьяна Комаровская
  Апокалипсиспо Маргарет Этвуд: роман Орикс и Крейк
 8. Marta Zambrzycka
  Trzy opowieści o wojnie w Czeczenii. Wojna w kulturze i literaturze


 9. Problemy osobowości, tożsamości, doświadczenie ciała

 10. Daria Ambroziak
  Wizerunek ojca we Wspomnieniach Marii Fiodorowny Kamieńskiej
 11. Barbara Stelingowska
  Doświadczenie ciała w tekstach poetyckich Marii Komornickiej
 12. Beata Morzyńska-Wrzosek
  Oswoić odmowę bliskości. Z zagadnień definiowania tożsamości w przedwojennej liryce Marii Pawlikowskiej‑Jasnorzewskiej
 13. Zoja Kuca
  Женский субъект и концепция женской субъективности на примере произведений Н. Берберовой и Н. Тэффи
 14. Любовь Лавренова
  Проблема личности в ранних романах В. Каверина
 15. Maria Giej
  «Мир меняется и мы меняемся вместе с ним». Проблема становления человеческой личности в творчестве Гайто Газданова

 16. Nadzieja Monachowicz
  Self-analysis versus social analysis in The Four-Gated City by Doris Lessing
 17. Paulina Waszkiewicz-Lewandowska
  Antropologia literatury i obraz kobiety we współczesnej prozie ukraińskiej
 18. Angelo Sollano
  Na tropach prawdziwego potwora. Przez strony powieści Szybkonogi Achilles Stefana Benniegobr>


 19. Literackie modele świata

 20. Андрей Голубков
  Анекдот как альтернативная биография во французской культуре XVII века
 21. Jadwiga Gracla
  W zdeformowanym świecie. Przestrzenie dramaturgii przełomu XIX i XX wieku
 22. Дина Азере
  Игровая модель восприятия мира как способ преодоления стереотипов сознания в литературе Оттепели
 23. Ирина Коган
  Недетские детские книжки: о разрушении стереотипов нашей читательской рецепции
 24. Світлана Негодяєва
  Філософський код авторського міфу Василя Бикава (на матеріалі збірки притч Ходільці)
 25. Halina Тwaranowicz
  «Белавежац» Яша Бурш: традыцыі і наватарства
 26. Ewa Pańkowska
  Kategorie „hiperrealności” i „wirtualności” w twórczości Wiktora Pielewina
 27. Anetta Bogusława Strawińska
  Odmienność kontrolowana. Internetowa efemeryda w stylu kamp z perspektywy językoznawcy (na podstawie blogów Sary May)

 28. Doświadczanie przestrzeni

 29. Martyna Kowalska
  Genius loci Petersburga w świetle Opowieści petersburskich Mikołaja Gogola
 30. Валентина Рыбальченко
  Образ города в дооктябрьском и эмигрантском творчестве Дона Аминадо
 31. Zbigniew Bednarek
  Odkrywca, tubylec… pisarz – literatura podróżnicza jako źródło wiedzy o człowieku (na przykładzie cyklu Alfreda Szklarskiego O przygodach Tomka Wilmowskiego)
 32. Marta Gąsowska
  Ruch i centrum. O doświadczaniu miejskiej przestrzeni w powieści Andrzeja Stasiuka Dziewięć w perspektywie teorii nie-miejsc Marca Augé
 33. Beata Siwek
  Człowiek i przestrzeń w białoruskim dramacie współczesnym (wybrane zagadnienia)

 34. Wierzenia, wyobrażenia, wytwory ludzkiej wyobraźni

 35. Инна Макарова
  Дискурс корабля в мифологии (к вопросу об изучении интрадискурса Ноева ковчега)
 36. Joanna Getka
  Przesądy w drukach bazyliańskich (XVIII wiek)
 37. Magdalena Wójtowicz
  Semantyka i funkcje liczby trzy w wybranych gatunkach literatury ludowej
 38. Надежда Коновалова
  Фольклорные традиции в литературных мистификациях Антония Погорельского
 39. Наталья Воробьева
  Магико-ритуальные обычаи народной культуры в произведениях А. Погорельского
 40. Agnieszka Potyrańska
  Motywy demonologiczne w wierszu Zinaidy Gippius pt. Соблазн

 41. W kręgu tradycji i nowatorstwa

 42. Сергей Преображенский
  «Коломыйковый стих»: версификационный интернационализм (Украина – Польша – Болгария – Россия) и его общеславянская синтаксическая база
 43. Анна Плотникова
  Традиции театра Дель-Арт в творчестве А. Н. Вертинского
 44. Дмитрий Шукуров
  Диссоциация в струтуре «иероглифического» образа ОБЭРИУТОВ: психоаналитический аспект
 45. Наталія Дашко
  Біблійно-міфологічні парадигми в романі-епопеї Листя землі В. Дрозда
 46. Татьяна Семьян
  Перформативные особенности текста в современной драме
 47. Елена Балашова
  Идиллия «с тенденцией»: пародия на идиллию в лирике ХХ в.


Przeglądaj
Zapisz się do tej kolekcji aby otrzymywać codzienne informacje o nowych dodatkach. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 73
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
2013W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości--Supa, Wanda
2013Идиллия «с тенденцией»: пародия на идиллию в лирике ХХ в.Балашова, Елена--
2013Перформативные особенности текста в современной драмеСемьян, Татьяна--
2013Біблійно-міфологічні парадигми в романі-епопеї Листя землі В. ДроздаДашко, Наталія--
2013Диссоциация в струтуре «иероглифического» образа ОБЭРИУТОВ: психоаналитический аспектШукуров, Дмитрий--
2013Традиции театра Дель-Арт в творчестве А. Н. ВертинскогоПлотникова, Анна--
2013«Коломыйковый стих»: версификационный интернационализм (Украина – Польша – Болгария – Россия) и его общеславянская синтаксическая базаПреображенский, Сергей--
2013Motywy demonologiczne w wierszu Zinaidy Gippius СоблазнPotyrańska, Agnieszka--
2013Магико-ритуальные обычаи народной культуры в произведениях А. ПогорельскогоВоробьева, Наталья--
2013Фольклорные традиции в литературных мистификациях Антония ПогорельскогоКоновалова, Надежда--
2013Semantyka i funkcje liczby trzy w wybranych gatunkach literatury ludowejWójtowicz, Magdalena--
2013Przesądy w drukach bazyliańskich (XVIII wiek)Getka, Joanna--
2013Дискурс корабля в мифологии (к вопросу об изучении интрадискурса Ноева ковчега)Макарова, Инна--
2013Człowiek i przestrzeń w białoruskim dramacie współczesnym (wybrane zagadnienia)Siwek, Beata--
2013Ruch i centrum. O doświadczaniu miejskiej przestrzeni w powieści Andrzeja Stasiuka Dziewięć w perspektywie teorii nie-miejsc Marca AugéGąsowska, Marta--
2013Odkrywca, tubylec… pisarz – literatura podróżnicza jako źródło wiedzy o człowieku (na przykładzie cyklu Alfreda Szklarskiego O przygodach Tomka Wilmowskiego)Bednarek, Zbigniew--
2013Образ города в дооктябрьском и эмигрантском творчестве Дона АминадоРыбальченко, Валентина--
2013Genius loci Petersburga w świetle Opowieści petersburskich Mikołaja GogolaKowalska, Martyna--
2013Odmienność kontrolowana. Internetowa efemeryda w stylu kamp z perspektywy językoznawcy (na podstawie blogów Sary May)Strawińska, Anetta Bogusława--
2013Kategorie „hiperrealności” i „wirtualności” w twórczości Wiktora PielewinaPańkowska, Ewa--
Collection's Items (Sortowane przez Data zamieszczenia w Malejąco kolejnośi): 1 do 20 z 73